Reno Nord DLT Kirk Skumteknik NB Ventilation KS Gruppen Kingo Aalborg Profil og Smedeværksted Dansk Boligstål Renseanlæg Øst Bobach Stålentreprise Nye AUH Fibertex Virksomheder i Aalborg Øst Aalborg Forsyning Port of Aalborg Gårde i Vodskov Landbrug i Nordjylland Aalborg Portland AB Cool Maskinfabrikken Fuglsangs eftf. Krematorium Colas Brunø Stål Aalborg Recycling Mani Pine Alfa Laval Råt&Godt Desmi Renseanlæg Vest Royal Greenland Fodercentralen Limfjorden RC Beton De Grønne Hvidevarer NH Handling Salling Entreprenør Fortum LC Emballage Aage Vestergaard Larsen

Klik på den virksomhed som du ønsker at se symbioser for

Nordjyske virksomheder har betragtet deres rest- og biprodukter som ressourcer i en længere årrække. På kortet ses et uddrag af både eksisterende udvekslinger mellem etablerede virksomheder og nyudviklede samarbejder, der vil kunne give gode miljøeffekter, dokumenteret af Aalborg Universitet. Symbiosekortet er i udvikling, og flere symbioser vil komme til. Hos Center for Logistik og Samarbejde står vi klar til at sætte din virksomhed på symbiosekortet, hvad enten det er fordi du har en eksisterende symbiose kørende, eller du ønsker at komme i gang med en. Kontakt os, så guider vi dig til de rette samarbejdspartnere.

-

Hvordan er de med i symbiosen?

Hvad gør de generelt ift. bæredygtighed?

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aage Vestergaard Larsen

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aage Vestergaard Larsen A/S har kapacitet og ekspertise indenfor genanvendelse af plast og er derfor en vigtig potentiel partner i Aalborg Symbiosen. Aage Vestergaard Larsen A/S. Det er en stor fordel i forhold til sporbarhed, og det sikrer, at plasten ikke ender som affald andre steder, men reelt genanvendes. Derudover producerer Aage Vestergaard Larsen A/S også højkvalitets-pellets til støbning af nye plastprodukter af materialet.

 

 

Lokal genanvendelse sparer transport – men det sikrer først og fremmest, at vi ved, hvad der sker med plasten. Og at den bruges bedst muligt igen!

Gitte Buk Larsen, forretningsudviklings- & marketingchef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aage Vestergaard Larsen A/S er nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast i høj kvalitet. Baseret på genanvendt plast, investerer produktion og produktionsformer. Virksomheden fokuserer på FN´s 17 Verdensmål, herunder særligt at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst. Desuden stræbes der efter en revitalisering af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og i forlængelse heraf at styrke midlerne til at nå målene.

Visionen for Aage Vestergaard Larsen A/S er at skabe langsigtede værdier for interessenter ved at stå til rådighed med viden og knowhow omkring genanvendelsen af plast for samarbejdspartnere. Herudover vil Aage Vestergaard Larsen A/S udvikle innovative og bæredygtige løsninger i en cirkulær økonomi for at sikre, at affald bliver til en værdifuld ressource og det globale CO-2 udslip reduceres.

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Forsyning

Hvordan er vi med i symbiosen?

Energisymbiosen

Aalborg Forsyning er en nøglevirksomheden i energisymbiosen, hvor overskudsvarme fra flere lokale virksomheder udgør en større og større del af fjernvarmen. Brugen af overskudsvarme, der ellers ville gå til spilde, reducerer det primære energiforbrug i varmeproduktionen og medfører økonomiske og miljømæssige fordele. Aalborg Forsyning undersøger løbende hvilke virksomheder med overskudsvarme, som kan involveres, og er i løbende dialog med potentielle bidragsydere. Udnyttelse af overskudsvarme er en af flere metoder, Aalborg Forsyning benytter for at reducere brugen af fossile brændsler, så fjernvarmen inden 2028 kan levere fjernvarme med helt grøn energi.

Fjernkøling

Aalborg Forsynings rolle i Industri Symbiose Aalborg består imidlertid ikke kun af – i samarbejde med lokale virksomheder – at bidrage til en grønnere fjernvarme. Aalborg Forsyning, Aalborg Portland, og det nye Universitetshospital i Aalborg samarbejder nemlig om et bæredygtigt alternativt til traditionelle kølingssystemer: Fjernkøling. Fjernkøling skal anvende det konstant kolde vand i kridtgraven, der er ejet af Aalborg Portland, til at køle hospitalsbygningerne. Kølingen af sygehuset er et vigtigt trin i at udvikle omfattende fjernkølingssystemer i Aalborg. Det forventes, at der i fremtiden er endnu flere virksomheder i Aalborg, der får fjernkøling.

Nordjyllandsværket & Aalborg Portland: Symbioser om flyveaske, kridtslam og gips

”Nordjyllandsværket”, et af selskaberne i Aalborg Forsyning, er en del af en række symbioser, som rækker længere end varme og køling.

I symbiosen sendes der f.eks. flyveaske (et restprodukt af forbrændingen på kraftværket) til brug hos forskellige virksomheder i området. I stedet for at sende dette biprodukt på lossepladsen, bliver det anvendt i Aalborg Portlands produktion af cement. Også asfaltproducenten Colas Danmark modtager flyveaske fra kraftværket i Aalborg. Virksomheden E-mineral er ansvarlig for den landsdækkende handel med biproduktet fra kraftværker. I en anden tovejs-symbiose modtager Nordjyllandsværket kridtslam fra Aalborg Portland og sender gips retur. Kridtslam er et biprodukt fra cementproduktionen, som Aalborg Portland genererer, når de udvinder kalk fra kridtgraven. På Nordjyllandsværket anvendes kridtslammet til røggasrensning. Fra røggasrensningen dannes der gips, som har en passende kvalitet til at indgå i cementproduktionen på Aalborg Portland.

Vand-symbiose med landbrug

Sidst, men ikke mindst er Nordjyllandsværket involveret i en symbiose med landbruget i området. Tidligere blev overskudsvand fra markerne pumpet ud i Limfjorden. Nu samles der omkring 120.000 m3 vand, som transporteres gennem et komplekst rørsystem til Nordjyllandsværket, hvor det bliver brugt i processen med at fremstille gips. Overskudsvandet erstatter således grundvand.

Det er ikke alt

Aalborg Forsyning er også involveret i en række andre symbioser inden for andre forsyningsområder. Gå tilbage til kortet for at læse mere.

Helhedstækning og sektorkoblinger, som netop er essensen i Miljø++, er helt afgørende for, at vi kommer i mål med en bæredygtig omstilling af energisystemerne i Aalborg – og i Danmark i det hele taget.

Jesper Møller Larsen, Forsyningschef Aalborg Forsyning.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Forsyning består af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune. Disse virksomheder forsyner kunder med fjernvarme, køling, gas og vand. Derudover afleder de spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning. Aalborg Forsyning bidrager til den bæredygtige udvikling på mange måder: Omstilling af energisystemet til vedvarende energi, fremme af cirkulær økonomi, håndtering af klimaforandringerne og sikring af fortsat adgang til rent vand og sanitet.

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 Miljøledelsessystemer og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsessystemer og er certificeret med en fælles certificering.

Hos Aalborg Forsyning er visionen fra 2020, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder, og at håndtering af spildevand og affald skal ske med brug af den bedst tilgængelige teknologi. Visionen er desuden, at der skal værnes om og spares på jordens ressourcer, og at affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb, ligesom drikkevand skal være baseret på rent grundvand. Aalborg Forsynings målsætning om at levere bæredygtige ydelser findes også i regi af Green Hub Denmark, hvor Aalborg Forsyning vil indgå i partnerskaber, som skal udvikle og afprøve fremtidens grønne løsninger i stor skala.

 

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Portland

Hvordan er vi med i symbiosen?

Cementproducenten Aalborg Portland er det ældste led i industriel symbiose netværket i Aalborg. I løbet af årene har Aalborg Portland indgået i flere vigtige symbioser visualiseret på kortet her.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Port of Aalborg.

I symbiosen modtager Aalborg Portland oprenset sand fra Port of Aalborg. Sandet kommer fra den jævnlige oprensning af Limfjorden, hvilket er nødvendigt for at skibe kan tilgå fjorden. Eftersom sand, kombineret med kalk, er det primære råmateriale i produktionen af grå cement, bliver sandet anvendt i Aalborg Portlands cementproduktion. Før dette samarbejde blev det oprensede sand dumpet i havet. De oprensede mængder varierer over året afhængigt af vejrforhold, og i 2019 blev godt 150.000 tons sand genanvendt.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Nordjyllandsværket.

Symbiosen er en tovejs-symbiose, hvor Aalborg Portland leverer kridtslam til kraftværket Nordjyllandsværket og får gips retur. Kridtslam er et biprodukt fra cementproduktionen, som Aalborg Portland genererer, når kalk udvindes fra kalkgraven. På Nordjyllandsværket anvendes kridtslammet til røggasrensning. Fra røggasrensningen dannes der gips, som har en passende kvalitet til at indgå i cementproduktionen på Aalborg Portland.

Energisymbiosen

Aalborg Portland er en nøglevirksomhed i energisymbiosen. I øjeblikket leverer Aalborg Portland overskudsvarme til Aalborg Forsyning, som sikrer fjernvarme til ca. 30.000 husstande i Aalborg Kommune, men i fremtiden forventes det, at der leveres op til 50.000 husstande, hvilket er et mål, som Aalborg Portland arbejder målrettet på med en ny tillægsaftale med Aalborg Forsyning.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Rensningsanlægget

Aalborg Portland er også involveret i en symbiose med renseanlægget Øst og Vest.  Spildevandsanlæggene har nemlig en række restprodukter i form af slam og materiale fra ristestof (toiletpapir, mv.). Disse restprodukter bearbejdes som del af symbiosen på et slamtørringsanlæg og sendes til Aalborg Portland, hvor det anvendes som brændstof i cementproduktionen. I 2019 blev der genanvendt omkring 3.000 tons.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Portland er en del af en global koncern, men alle virksomhedens udviklingsaktiviteter sker i Aalborg, hvor forsknings- og kvalitetsafdelingen ligger. Hos Aalborg Portland foregår udvikling og fremstilling af cementprodukter med fokus på den samfundsøkonomiske bæredygtighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang bidrager virksomheden til den globale opnåelse af FNs Verdensmål – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Udviklingen mod en bæredygtig produktion startede i 1970’erne, hvor energieffektivisering kom i fokus. Siden er der gjort en stor indsats med en lang række tiltag med alternative brændsler, overskudsvarme til fjernvarme, genanvendelse af affald mm.

I dag er den bæredygtige produktion fortsat et centralt fokuspunkt for beskæftigelse, teknologisk udvikling og eksport. Aalborg Portland bidrager til FN-2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling, og flere af de tilhørende 17 Verdensmål, samt den globale klimaaftale fra COP21 i Paris.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Profil- og Smedeværksted

Hvordan er vi med i symbiosen?

APSV har som del af Bæredygtige Synergier projektet  været med til at udforske muligheder for genanvendelse af aluzink-afskær fra NB Ventilation i virksomhedens produktion af inddækning.  Symbiosen mellem APSV og NB Ventilation er en klassisk udveksling af materiale, der er til rest eller spild i en produktion, men som kan anvendes i en anden virksomhed. Det er en galvaniseret stålplade, som er korrosionsbestandig og slidstærk. NB Ventilation kasserer en betydelig mængde aluzink-rester hvert år. Overtagelsen af restmængderne erstatter købet af nye aluzinkplader, samt transporten fra Kina. Hertil sparer APSV også ressourcer, fordi deres restprodukt ikke længere skal omsmeltes. Der undgås transport af materiale til omsmeltning, hvor den korrosionsbestandige legering desuden går tabt.

”… man sparer på ressourcerne, fordi det giver mening.”

Peter Le Dous, ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Profil- & Smedeværksted tilbyder tilpassede løsninger og udførelse af opgaver indenfor smede- og blikkenslagerfaget. Opgaverne består af alt fra små inddækninger til hele facader, klassisk smede- og montagearbejde. Aalborg Profil- og Smedeværksted har fokus på god gammeldags sund fornuft. Brugbare papkasser gemmes, og mindre dele sendes til kunden i dem. Rester bruges op, og der tænkes kreativt for at udnytte alle restmaterialer og dele. Som en mindre virksomhed er der mulighed for at tænke i løsninger, hvor man bruger det, der er ved hånden, og på den måde sikre, at næsten intet går til spilde.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Recycling

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aalborg Recycling er nøglevirksomheden i to symbioser omkring plastgenanvendelse. Den ene er en ambitiøs indsamling og bearbejdning af landbrugsplast. Det er en udfordrende håndtering, fordi plastressourcen er blandet med jord og spredt geografisk. Aalborg Recycling er ved at etablere et produktionsanlæg til bearbejdningen. Miljøpotentialet i genanvendelsen er enormt, fordi der er så store mængder landbrugsplast, der ikke genanvendes i dag.

I den anden symbiose indsamles plastark hos Aalborg Recycling med henblik på at blive til ny plast af tilsvarende høj kvalitet. Plastarkmængderne er så små, at der skal et godt samarbejde mellem virksomheder til for, at det giver mening at gøre noget ved det. En række Nu skal de samles med henblik på at genanvende dem.

Landbrugsplast bliver ikke håndteret godt nok i dag. Vi vil lave en forretning ud af at genanvende plasten i Nordjylland – i samarbejde med en række virksomheder.

Bernt Pedersen, Aalborg Recycling Afdelingschef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Recycling er blandt landets førende virksomheder indenfor genvinding af jern- og metal skrot, nedbrydning, skærearbejde og klippeopgaver med genanvendelse som hoved-forretningsområde. Skrot er den vigtigste del af forretningen, og det betyder god forbindelse til mange virksomheder, etableret logistik og optimal mulighed for at indsamle andre fraktioner og f.eks. udnytte tomkørsels-ture. Det gavner miljøet og de nordjyske virksomheder samtidig.

 

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Renseanlæg Øst

Hvordan er vi med i symbiosen?

Renseanlæg Øst er sammen med Renseanlæg Vest involveret i en symbiose med hhv. Aalborg Portland, Reno Nord og Kingo Recycling. Spildevandsanlæggene i Aalborg Øst og Vest har nemlig en række restprodukter i form af tørret slam, ristestof (klude, bind, kondomer mv.) og sand. Den samlede overskudsslamproduktion fra begge anlæg, bliver kørt på anlæggenes rådnetanke, hvor den anvendes til at producere biogas. Det udrådnede slam bliver efterfølgende afvandet og kørt til slamtørringsanlægget, hvor det tørres og bliver til biogranulat. Biogranulatet sendes til Aalborg Portland, hvor det nyttiggøres som biobrændsel ved at substituere kul og petroleumskoks, men det substituerer også råstoffer i cementproduktionen via askefraktionen. Aalborg Forsyning leverer årligt omkring 3,3-4 tons biogranulat til Aalborg Portland. Ristestof bliver kørt til Reno Nord, hvor det forbrændes og indgår i fjernvarmeproduktion. Sandet bliver afhentet af Kingo Recycling, der hygiejniserer sandet, og efterfølgende benytter det til støjvolde.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Begge renseanlæg i Aalborg er klassificeret som MBNDK renseanlæg, hvilket vil sige, at anlæggene er blandt de mest avancerede i Danmark. Spildevandet gennemgår her en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, og Renseanlæg Øst har kapacitet til at behandle spildevand fra 96.000 personækvivalenter. Når spildevandet er blevet renset på anlægget, udledes det i Limfjorden.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Renseanlæg Vest

Hvordan er vi med i symbiosen?

Renseanlæg Vest indgår sammen med Renseanlæg Øst i symbioser med både Aalborg Portland, Reno Nord og Kingo Recycling. Restprodukterne fra spildevandsanlæggene i Aalborg er tørret slam, ristestof (klude, bind, kondomer mv.) og sand. Der fremstilles biogas af den samlede overskudsslamproduktion fra begge anlæg, som bliver kørt på anlæggenes rådnetanke, når det er skilt fra spildevandet. Bagefter bliver det udrådnede slam afvandet og kørt til slamtørringsanlægget, hvor det tørres og bliver til biogranulat. Hos Aalborg Portland substituerer det kul og petroleumskoks som brændsel, men det substituerer også råstoffer i cementproduktionen når det er blevet en del af askefraktionen efter afbrænding. Aalborg Forsyning leverer årligt omkring 3,3-4 tons biogranulat til Aalborg Portland. Ristestoffet bliver forbrændt hos Reno Nord, hvor det derfor indgår i fjernvarmeproduktion. Kingo Recycling henter sandet, hygiejniserer det og bruger det til støjvolde.

 

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Både Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst er klassificeret som MBNDK renseanlæg. Det betyder, at spildevandet gennemgår en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, hvilket gør, at anlæggene er blandt de mest avancerede i Danmark. Renseanlæg Vest har kapacitet til at behandle spildevand fra 265.000 personækvivalenter. Når spildevandet er blevet behandlet på renseanlægget, udledes det i Limfjorden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

AB Cool

Hvordan er vi med i symbiosen?

AB Cool har haft de første symbiotiske aktiviteter i netværket i forbindelse med anvendelse af deres biprodukt ethylenglycol. Det er et biprodukt, som  opstår i fremstillingen af køleanlæg hos virksomheden. AB Cool kan levere dette biprodukt til  Aalborg Forsynings renseanlæg, hvor det anvendes som næring til bakterier i processen med at rense spildevand. I 2016 leverede AB Cool ca. 800 liter til Aalborg Vand.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

AB Cool har mere end 40 års erfaring med køle-, frost og klimaanlæg. Virksomheden har inkorporeret flere forskellige tiltag til at blive mere bæredygtig. AB Cool benytter sig i stor stil af affaldssortering. Dette betyder, at virksomheden sætter en ære i at bortskaffe affald på en forsvarlig og klimavenlig måde.

Herudover har AB Cool også fokus på minimering af spild og ønsker at benytte anlæg og faciliteter så lang tid som muligt. Dette spejler sig specielt gennem deres udlejning af brugte køleanlæg, hvilket forlænger levetiden af anlæggene. Ud fra fremstillingen af virksomhedens køleanlæg, opstår biproduktet Ethylenglycol, hvilket gennem aftale leveres til Aalborg Renseanlæg Vest, som kan benytte dette biproduktet i deres renseproces af vand.

Foruden spild har AB Cool også fokuseret på at minimere energiforbruget. Virksomheden har fået installeret LED-belysningssystem i produktionsanlæggene, og anskaffet solceller, som skal hjælpe med at minimere energiforbruget og samtidig give en mere bæredygtig energikilde.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Alfa Laval

Hvordan er vi med i symbiosen?

Alfa Laval er, i samarbejde med Aalborg Forsyning, en del af energisymbiosen i Aalborg. I symbiosen, leveres der overskudsvarme fra Alfa Lavals produktion til Aalborg Forsynings fjernvarmenetværket. Generelt spiller den industrielle en stor rolle i udviklingen af en bæredygtig varmeforsyning i Aalborg, hvor konventionelle varmekilder erstattes med grønnere initiativer. I 2020 forøgede virksomheden andelen af overskudsvarme, som leveres til netværket.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Alfa Laval er en af verdens førende leverandører inden for varmeoverførsel, centrifugal separation og væskehåndtering.

Alfa Lavals forholdsvis nye kontorbygning på Gasværksvej i Aalborg har modtaget et DGNB sølv-certifikat. DGNB-certificeringen er en garanti for bæredygtigt byggeri, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningen. Dette betyder også, at alle byggeriets materialevalg og processer skal kunne følges tilbage til producenten og være af bæredygtige materialer. Kontorbygningen har bl.a. et lavt energiniveau, da anvendelse af solceller og solafskærmning reducerer energiforbruget.

Alfa Laval i Aalborg udvikler, leverer og servicerer kedler, brændere, varmevekslere og inertgasbrændere til skibe og industrier over hele verdenen. Herudover har Aalborg-afdelingen de seneste år haft et stigende fokus på udviklingen af grønne teknologier til skibsfarten, eksempelvis scrubber-løsninger til rensning af svovlgasser fra skibes skorstene. Udover de bæredygtige initiativer i Aalborg, så har virksomheden mange flere bæredygtige initiativer og tiltag på et globalt plan.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Bobach Stålentreprise

Hvordan er vi med i symbiosen?

Bobach Stålentreprise har været meget engageret i symbioseudvikling i Aalborg. Virksomheden er for eksempel del af en symbiose, hvor en håndfuld produktionsvirksomheder deler restmaterialer med det socioøkonomiske  Råt&Godt, som omdanner restprodukter til moderne designmøbler med lang levetid. De miljømæssige og økonomiske gevinster går hånd i hånd i denne symbiose: Bobach Stålentreprise sparer penge, fordi de ikke selv skal betale for bortskaffelse af affaldet, Råt&Godt får et økonomisk udbytte af salget af møblerne, og samarbejdet giver en række miljøgevinster på materialesiden, udover det sociale aspekt. Samtidig har symbiosen været en god mediehistorie og en platform for nye samarbejder mellem virksomhederne.

Ydermere er Bobach Stålentreprise i symbiose med en række stålbearbejdende virksomheder i Aalborg Øst, som modtager bølgeplastark, som fungerer som mellemlæg imellem stålpladerne. De 2-10 mm tykke plastark er af et rent plastmateriale og derfor oplagte at genanvende, men den enkelte virksomheds mængder har været for små til at bære omkostninger til logistikken for genanvendelse. Derfor er plastarkene typisk indtil nu blevet sendt til forbrænding sammen med andre affaldsfraktioner. I symbiosen skal de nu samles hos Aalborg Recycling med henblik på at blive til ny plast af tilsvarende høj kvalitet.

Det er et samarbejde, vi er stolte af!

Helle Bobach, direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Bobach Stålenterprise A/S er en certificeret smede- og ingeniørvirksomhed, som udfører alt fra små opgaver til store avancerede stålkonstruktioner. Virksomheden designer og projekterer opgaver indenfor altaner, gelændere, trapper og andre Det er en familieejet virksomhed gennem flere generationer, der har en praktisk tilgang til bæredygtighed. Selvfølgelig giver det mening at spare på ressourcerne!

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Brunø Stål

Hvordan er vi med i symbiosen?

Brunø Stål er aktiv i udviklingen af række symbioser med virksomheder i lokalområdet.

Virksomheden har en større mængde bølgeplast-ark, der ligger som mellemlæg mellem stålplader, når de kommer fra leverandøren. Det giver en affaldsmængde, der er lige til at genanvende, fordi materialet er rent. Sammen med andre mindre stålbearbejdende virksomheder i Aalborg-området, vil Brunø Stål indsamle plastark og i fællesskab sikre, at de bliver transporteret til genanvendelse, frem for at blive forbrændt.

Desuden undersøgte en energirådgiver, hvordan bygningerne kan opvarmes og energiforbedres, og selvom der ikke var grobund for en symbiose på den problemstilling, fik Brunø konkret viden til beslutningsprocessen – det ender også med at give miljøeffekt.

Det er fint med et fælles indsamlings-system, så vi kan passe på miljøet.

Torben Kjær, direktør og ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Brunø Stål ApS er en smedevirksomhed i Aalborg, som har specialiseret sig inden for forarbejdning af stål og bladfjedre samt projektering af opgaver i stål. Virksomheden fremstiller og monterer bl.a. søjler, bjælker og trapper i stål samt gelændere, værn og Brunø Stål arbejder aktivt på at forbedre egne bygninger bl.a. for at spare på energi til opvarmning og for at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø. Herudover er der også stort fokus på ressourceforbruget, både ifht. kørsel, materialeforbrug og vedligehold og reparation af udstyr og maskiner. Man reparerer, fordi det giver mening, og man passer på udstyret. Det er en del af at udføre et godt stykke arbejde.

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Colas Danmark

Hvordan er vi med i symbiosen?

Asfalt-producenten Colas Danmark A/S er gået sammen i en symbiose med Nordjyllandsværket, hvor restproduktet flyveaske udveksles. Flyveaske er fine partikler, der er et produkt af forbrændingen på kraftværket. I stedet for at sende dette biprodukt på lossepladsen bliver det anvendt bl.a. hos Colas Danmark i produktionen af asfalt. Udover Colas Danmark modtager også den lokale cementproducent Aalborg Portland en del flyveaske.

Som global markedsleder er Colas Gruppen bevidst om sit ansvar for klimaet. Gruppen har derfor gennem årene indført en lang række globale udviklingsinitiativer. Det arbejde vil vi styrke yderligere i de kommende år, bl.a. med en strategi for CO2-udledning og biodiversitet

Peder Friis Erlandsen, QHSE- og CSR-chef fra Colas Danmark A/S

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Colas er en landsdækkende asfaltentreprenør med asfaltfabrikker, grusgrave og afdelinger fordelt over hele landet. Colas har skarpt fokus på miljø og udvikler og markedsfører stadigt mere bæredygtige produkter og innovative løsninger til infrastruktur. Colas’ målsætning inden for bæredygtighed er at bidrage til en mere ansvarlig værdikæde ved blandt andet at erstatte jomfruelige materialer med genbrug i videst muligt omfang og reducere virksomhedens CO2-udledning. Virksomheden har et langsigtet mål om en bæredygtig udvikling med økonomisk vækst med respekt for mennesker og biodiversitet. Colas’ miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden, og Colas tager aktivt del i asfaltindustriens danske og internationale miljøarbejde.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Dansk Boligstål

Hvordan er vi med i symbiosen?

Dansk Boligstål A/S producerer rustfast inventar, konstruktioner i stål, konstruktioner i aluminium, skibsinventar og Corian®. Hvert år producerer virksomheden mere end 5.000 bordplader i Corian®. Corian® er et kompositmateriale, som betyder at materialets komponenter er blandede og ikke kan adskilles igen. Det gør genanvendelsen besværlig. I samarbejde med Bæredygtige Synergier projektet har Dansk Boligstål været involveret i en rådgivningsproces for at udvikle samarbejder til genanvendelse eller genbrug af afskær af Corian, som opstår i produktionen, og virksomheden er nu i fuld gang med at gøre symbioserne til virkelighed.

Det har allerede vist sig at være væsentligt for vores kunder, at der er en klar grøn profil hos os. Social ansvarlighed, orden på forholdene, spild og rester minimeres og behandles ordentligt.

Michael Tsatiris, administrerende direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Dansk Boligstål har en lang række bæredygtighedsinitiativer på plads. De støtter Danske Hospitalsklovne med indsamling af pant, alle materialerester sorteres, og de forskellige restfraktioner genanvendes. Virksomheden er certificeret forhandler af Corian og leverer de fine, ensartede bordplader til byggerier og istandsættelser. Materialerester og afskær kan ikke genanvendes, og der er ikke nogen etableret løsning på en miljøvenlig bortskaffelse. Den udfordring tog virksomheden op igennem samarbejdet med Bæredygtige Synergier. Nytænkning og forandringsparathed sikrer, at den grønne dagsorden i virksomheden hele tiden udvides og udvikles

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

De Grønne Hvidevarer

Hvordan er vi med i symbiosen?

De Grønne Hvidevarer (DGH) har i flere år arbejdet på at indsamle og istandsætte hårde hvidevarer med salg til private. I denne symbiose afprøves salg til virksomheder med udgangspunkt i Aalborg Øst. Målet er at gøre det let for virksomheder og boligforeninger at udskifte udtjente hvidevarer med reparerede hvidevarer med garantiordning og eventuelt som en abonnementsservice. Livstidsforlængelsen af apparaterne giver en betydelig miljøeffekt, fordi vi derved undgår produktion af nye maskiner.

Der er så mange gode hvidevarer, der kasseres, fordi det ikke kan betale sig at få dem repareret!

Tommy Martin Blaabjerg, ejer og stifter

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

De Grønne Hvidevarer arbejder med bæredygtigt genbrug ved at indsamle og istandsætte og gensælge hårde hvidevarer, som er blevet kasseret. De hårde hvidevarer er sorteret direkte ud fra de danske strømme af elektrisk og elektronisk affald, hvorefter de repareres, klargøres og videresælges. Fremfor at blive kasseret og ende i en omsmeltningsproces, genbruges de hårde hvidevarer, hvilket skaber mindre affald, mindre CO2 udledning, mindre ressourcespild og dermed en væsentlig mindre miljøbelastning.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fibertex Personal Care

Hvordan er vi med i symbiosen?

Virksomheden har været involveret i udviklingen af en række symbioser over de sidste år. Firmaet bruger f.eks. i sine maskiner et såkaldt sibånd, et transportbånd på 4,5 x 75 meter i meget stærk polyester. Det skiftes 10 gange om året og det ville være en stor fordel at kunne bruge detefterfølgende. Derfor samledes Fibertex og andre virksomheder med det social-økonomiske værksted Råt&Godt og en industriel designer om at udvikle en ny designlinje for overskudsmaterialerne, som opstår hos virksomhederne. I første omgang var en serie borde og lamper på tegnebrættet hos hoveddesigneren Mikkel Huse. Kombinationen af godt design og lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementer i samarbejdet.

Det koncentrerede industriområde i Aalborg Øst-området giver derudover også mulighed for en fælles genbrugsordning af træpaller, som Fibertex er del af. Hos mange virksomheder er det i dag kutyme at kassere brugte paller, og ofte betaler virksomheder for afhentning og bortskaffelse. Derfor er der et potentiale for øget genbrug af træpaller, da det både kan give økonomisk og miljømæssig mening. Fibertex Personal Care er således tilknyttet til en genbrugsordning, hvor pallerne recirkuleres blandt virksomheder, med Hobro-virksomhed LC Emballage i centrum som logistik-hub og forhandler.

Vi var aldrig selv kommet på at lave designlamper af vores sibånd

Mette Due, Fibertex Personal Care - kvalitets- og miljøchef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Fibertex Personal Care producerer ikke-vævede materialer til hygiejneindustrien. Med virksomhedens produktportefølje er den en vigtig spiller i hygiejneindustriens værdikæde. Afhængigt af hvilken teknologiplatform, der anvendes, har ikke-vævede stoffer specifikke egenskaber, som bruges inden for en lang række områder. Specifikke funktioner inkluderer bl.a. absorptionsevne, væskeafvisning, strækning, blødhed og styrke m.m. Farve, dufte og andre funktioner kan føjes til de ikke-vævede stoffer i en speciel udskrivningsproces.

Mottoet ”sustainable is possible” definerer virksomhedens ambition og ønske om at skabe bæredygtige løsninger og konstant rykke grænserne for, hvordan produktionen kan blive mere bæredygtig. Ud af FN’s 17 Verdensmål har Fibertex Personal Care forpligtet sig til at handle i overensstemmelse med særligt seks af dem, med det formål at understøtte bæredygtighed og global udvikling.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fortum

Hvordan er vi med i symbiosen?

Industriområdet i Aalborg Øst er hjemsted for en lang række virksomheder, der i deres virke genererer olieholdigt proces- og spildevand. Dette har virksomhederne hidtil transporteret til Sydjylland for behandling, separering af olien og rensning af komponenterne. Den unødvendige transport af tonsvis af vand på tungtlastede lastbiler dannede grundlag for et samarbejde mellem Kingo Recycling og virksomhederne i Aalborg Øst. Vandblandingerne indsamles og behandles lokalt i Aalborg, og vandet skilles fra olien. Fortum modtager stadig den miljøfarlige del af blandingen, som de er eksperter i at håndtere korrekt. Symbiosen er ikke kun en miljømæssig fordel grundet den CO2-mæssige besparelse ved den minimerede transport, men et eksempel på en forretningsmulighed der opstår på baggrund af en ressource, der har en negativ miljøpåvirkning og som kan behandles mere effektivt for både kunder, virksomhed og miljøet.

Behandling og separationen forbedres løbende, med målet om at øge kvaliteten tilstrækkeligt, så den genvendte olie kan erstatte nye olieprodukter.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ”Recycling & Waste” i energi-koncernen Fortum. Forretningsområdet beskæftiger tilsammen 750 medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Virksomhedens formål er at beskytte naturens ressourcer via bæredygtige løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald. Således er det muligt at genanvende værdifulde materialer og fremme cirkulær økonomi. De kundespecifikke løsninger optimerer ressource- og omkostningseffektivitet.

Fortums mission er at engagere kunder og samfund til at drive forandringen mod en renere verden. Forandringen fremskyndes ved at omforme energisystemet, forbedre ressourceeffektivitet og levere innovative løsninger. Ved at tilbyde kunder og samfundet bæredygtige løsninger baseret på ren energi, sikres en hurtig og pålidelig omstilling til en CO2-neutral økonomi. Det er virksomhedens ambition at være helt CO2-neutrale senest i 2050.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Gårde i Vodskov

Hvordan er vi med i symbiosen?

Landbrug nær kraftværket Nordjyllandsværket har tidligere pumpet overskudsvand fra markerne ud i Limfjorden. Nu er gårdene en del af en symbiose, hvor omkring 120.000 m3 vand samles og transporteres i rør til Nordjyllandsværket. Her bliver det anvendt i processen med at lave gips. Overskudsvandet erstatter således grundvand.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Kingo Recycling

Hvordan er vi med i symbiosen?

Mange virksomheder i erhvervsområdet i Aalborg Øst har i en årrække sendt procesvand og spildevand med olieindhold til behandling til Sydjylland. Det betyder, at flere hundrede tungtlastede lastbiler hvert år kører gennem Jylland. Kingo Recycling har bygget en forretning op på lokal håndtering af vandet, så mindst muligt skal transporteres væk fra Nordjylland. Kingo Recycling sender olie-vand-blandingen til Avista,  som separerer affaldsstoffer og vand fra olien, så den kan herefter genanvendes. Affaldsstofferne håndteres hos Fortum. I samarbejde med Bæredygtige Synergier har en række symbiosemuligheder med lokale virksomheder været overvejet som en del af forretningsudviklingen.

Symbiosen er et godt eksempel på, hvordan en ’ressource’ gøres til en forretningsmulighed ved at holde den i nærområdet, og hvordan det giver mulighed for nye symbioser mellem virksomheder. Det er blandt andet undersøgt, om separationen kan blive så god, at olien kan erstatte forbruget af nye olieprodukter hos andre virksomheder.

Med en masse sparet transport giver symbiosen klare miljøfordele, herunder en betydelig mængde sparet CO2-udledning.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Kingo Karlsen A/S er en nedbrydningsvirksomhed, som arbejder målrettet på at udvikle bæredygtige løsninger og udbrede kendskab og viden indenfor bæredygtig nedbrydning og genanvendelse af byggematerialer. Virksomheden har forpligtet sig til særligt seks af FN’s 17 Verdensmål, og visionen er at være nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i.

Kingo stræber efter, at miljøfarlige stoffer ikke spredes til miljøet, grundvandet og verdenshavene ved at udsortere farlige stoffer fra den bygningsmasse, der håndteres. Når de farlige stoffer er fjernet, bliver de bragt til en godkendt affaldsmodtager, og den resterende rene bygningsmasse kan genbruges og genanvendes til gavn for miljøet. Kingo har også meget fokus på bæredygtig industrialisering ved bl.a. at behandle og oparbejde byggeaffaldsprodukter til nyttiggørelse. Kvaliteten på slutproduktet er så rent, at jorden kan anvendes til særlige formål, hvor der er ekstraordinære krav til kvaliteten.

Virksomheden genanvender op mod 98 % af de byggematerialer der håndteres, og målet er, at genanvendte og genbrugte byggematerialer bliver det fortrukne materialevalg i nye byggeprojekter.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Kirk Skumteknik

Hvordan er vi med i symbiosen?

En lille virksomhed med potentielt stor effekt på miljøet. Kirk Skumteknik udvikler, producerer og monterer isoleringsløsninger til fjernvarmebrønde. Der er mulighed for, at rester fra produktionen kommer til at indgå som isoleringsmateriale i produkterne hos RC Beton, som laver betonelementer med indbygget isolering. Desuden fik virksomheden hjælp til at udvide forretningsområdet, fordi udbredelsen af løsningen vil have en gavnlig effekt på miljøet. I dag samles de højteknologiske fjernvarmeledninger i uisolerede huller (brønde) i fortove og vejkanter, hvorfra der tabes varme.

Det er jo et helt nyt produkt - en løsning, man ikke kan komme uden om.

Jesper Sand Kirk, ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Kirk Skumteknik tilbyder en samlet isoleringsløsning til fjernvarmebrønde. Isoleringen bidrager til en markant reduktion i varmetabet fra fjernvarmledningsnettet, hvilket i sig selv er økonomisk rentabelt, men også til en reduktion og eliminering af udfordringer i relation til drift og vedligehold.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Krematorium

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aalborgs Krematorium er i samarbejde med Aalborg Forsyning del af varmesymbiosen i Aalborg, hvor der leveres overskudsvarme fra krematoriet til fjernvarmenetværket. Virksomhedernes overskudsvarme spiller en stor rolle i udviklingen af en grøn varmeforsyning i Aalborg, hvor konventionelle varmekilder erstattes med mere bæredygtige kilder.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

KS Gruppen

Hvordan er vi med i symbiosen?

Ændringen fra at sælge produkter til at sælge services nævnes ofte som en god måde at reducere miljøpåvirkninger på, for det kan lede til, at mindre ’udstyr’ står rundt omkring hos kunderne. KS Gruppen viser i denne symbiose, hvordan det kan gøres helt konkret med udgangspunkt i deres salg af transportudstyr. I deres nye forretningsmodel kan kunder enten vælge at købe eller leje for eksempel sækkevogne af virksomheden. Servicemodellen har klare positive miljø- og energieffekter og giver derudover KS Gruppen et nyt forretningsområde, hvor de står stærkt inden for transportprodukter i høj kvalitet. Samtidig viser symbiosen, hvordan nye forretningssamarbejder med andre virksomheder inden for udlejning kan føre til optimering af ressource- og materialeforbrug.

Det er godt for både forretning og miljø

Claus Svensk Jessen, adm. direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

KS Gruppen arbejder med fire fokusområder; hjul, transportmateriel, ergonomi og inventar med henblik på en 360 graders løsning, hvor man kommer omkring alle kundens behov lige fra udviklingsprojekt til arbejdsstation.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Landbrug i Nordjylland

Hvordan er vi med i symbiosen?

Forskellige landbrugsvirksomheder i Nordjylland skal indgå i en ambitiøs indsamling og bearbejdning af landbrugsplast. Det er en udfordrende håndtering, fordi plastressourcen er geografisk spredt i hele regionen og desuden blandet med jord. Affaldshåndteringsvirksomheden Aalborg Recycling er ved at etablere et produktionsanlæg til bearbejdningen. Miljøpotentialet i genanvendelsen er enormt, fordi der er så store mængder landbrugsplast, der ikke genanvendes i dag.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

LC Emballage

Hvordan er vi med i symbiosen?

Privatpersoner bruger ofte flyttekasser igen og igen, men andre papkasser genbruges stort set ikke. Der er derfor et stort potentiale i at gøre papkasseforbruget mere cirkulært, og LC Emballage er omdrejningspunktet i symbiosen for at realisere dette potentiale i Aalborg. Virksomheden i Hobro samarbejder med Aalborg Øst virksomheder, som f.eks. Beritech Manufacturing, om at opnå en billigere og mere miljømæssigt fordelagtig emballageløsning. LC Emballage tilbyder at købe brugte papkasser hos den ene virksomhed og sælge dem til en anden – dette giver fordele for alle parter. LC Emballage køber brugte papkasser til en pris, der er betydeligt bedre for den enkelte virksomhed, end hvis papkasserne ender som genanvendelse eller brændbart affald.

Der findes derudover en symbiose omkring genbrug af træpaller hos LC Emballage. Virksomheden kan aftage en lang række forskellige type paller og pallerammer, også engangspaller og beskadigede paller, som repareres, sorteres og sælges igen fra virksomheden i Hobro. Med en sådan ordning bliver det muligt for virksomheder i 9220 at få afhentet paller – og få et lille beløb for de paller, der kan genbruges. Det er en nem, stabil, og miljørigtig løsning på problemet med paller, der ikke kan sendes retur.

Når virksomheder i et område går sammen om at genbruge paller og pap, bliver logistikken bedre og genbrug mere attraktivt

Erik Lund, indehaver

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Forretningsmodellen for LC Emballage er genbrug. Miljøeffekten er centrum i virksomhedens daglige drift, og der er mulighed for en stabil forsyning af paller til mange formål. Mange års erfaring sikrer, at der er aftagere til hver palle, der tages ind på det store lager i Hobro. Papkasser er et nyere forretningsområde, og virksomheden vokser netop nu. Det startede med genbrug og reparation af paller – senere viste det sig, at der er stor miljøeffekt og store forretningsmuligheder ved papkasser. Særligt underleverandører er interesserede i genbrugskasser, der er i perfekt stand. Kasserne bruges overalt, hvor det ikke er væsentligt at have eget logo på emballagen, eller aftagervirksomheden ønsker at signalere, at de tænker på bæredygtigheden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Mani Pine

Hvordan er vi med i symbiosen?

Mani Pine er initiativtager til en symbiose, hvor det undersøges, hvordan

Virksomheden skaber værdi ud af andre virksomheders restmaterialer i flere tilfælde. Symbiosen blev til grundet efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Mani Pine arbejder på altid at tage det bæredygtige valg.

Nicolai Adamsen, grundlægger og ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Virksomhedens kerneforretning er speciallavede møbler. Når kunden bestiller et produkt i god kvalitet, som virkelig er ønsket, er der mindre sandsynlighed for, at det bliver udskiftet. Tilpassede langtidsholdbare løsninger er bæredygtige i modsætning til brug-og-smid-væk, også fordi de sikrer, at der kun produceres, hvad der skal bruges direkte til hver ordre. Det minimerer spild. Tidløse og stilsikre kvalitetsløsninger giver lang levetid, og det er vigtigt for bæredygtigheden.

For at give de solgte møbler en opfriskning, tilbyder virksomheden at kunden kan bestille en slibning og ny olie, endda eventuelt nye ben, for en beskeden pris. Et nyt look næsten gratis – det forlænger levetiden.

Der er desuden konkrete udviklingsprojekter i støbeskeen, hvor der udvikles en serie udendørsmøbler fremstillet af restmateriale – et granulat af tøjfibre. Et nyt bordplade-koncept er også under udvikling, hvor afskær fra egen produktion skæres til stave, der samles til en stærk og holdbar bordplade, som derefter fineres med eg. Det mindsker spild og giver et nyt kvalitetsprodukt.

Mani Pine arbejder generelt med genanvendt materiale. Der bruges både Azobétræ fra havnekajer og skibsplanker af andre træsorter med patina i produktion og design af nye møbler. Det er både en fordel for designet og for miljøet.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Maskinfabrikken Fuglsangs eftf.

Hvordan er vi med i symbiosen?

Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. producerer stålkomponenter, bl.a. til vind- og offshore-projekter. Virksomheden har som del af Bæredygtige Synergier projektet været med til at undersøge mulighederne for at genanvende plastark fra emballering af råmaterialer ved at deltage i en symbiose med Aalborg Recycling.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

I 2019 flyttede Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. til Port of Aalborg i forbindelse med en større udvidelse og modernisering af produktionsfaciliteterne – det betød især bedre forhold for opgaver i forhold til offshore- og vindafdelingen. Virksomheden har pt. ca.100 ansatte, fordelt på CNC bearbejdning, vand-, plasma- og laserskæring af emner og produktion af konstruktioner til offshore- og vind-industrien, samt montage og service.

Flytningen til et tæt erhvervsområde giver fordele. Det er første skridt på vej mod at blive en grønnere virksomhed. Den ny fabrik sparer på ressourcerne i forhold til de tidligere faciliteter, både i forhold til energi og varme. Der er mindre transport internt, forbedret affaldssortering og mere genbrug. Infrastrukturen giver desuden grønnere transport af de meget store konstruktioner både ved vandtransport og godstransport på jernbane. Det giver positiv miljøeffekt. Samarbejder og udviklingsmuligheder forbedres også, fordi kunderne er tættere på. Det lægger grundstenene til mulige nye symbioser fremover.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

NB Ventilation

Hvordan er vi med i symbiosen?

Metalplade-rester

NB Ventilation er involveret i nogle symbiotiske samarbejder pga. en masse aluzink-afskær, som opstår i produktionen af ventilationssystemer. En nabovirksomhed, Aalborg Profil- og Smedeværksted, er interesseret i en del af materialet. Herudover indgår NB Ventilation og virksomheder fra andre industrier i en fælles symbiose, hvor de leverer overskudsmaterialer til det social-økonomiske værksted Råt&Godt. Her udvikles en ny designlinje for overskudsmaterialer af en industriel designer, specielt til produktion hos Råt&Godt. I første omgang er en serie borde og lamper på tegnebrættet hos hoveddesigneren Mikkel Huse. Kombinationen af godt design, gode restmaterialer og fleksibel lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementerne i samarbejdet.

Plastark

Ydermere er NB Ventilation i symbiose med en række stålbearbejdende virksomheder i Aalborg Øst, som modtager bølgeplastark som fungerer som mellemlæg imellem stålpladerne fra leverandøren. De 2-10 mm tykke plastark er af et rent plastmateriale og derfor oplagte at genanvende, men den enkelte virksomheds mængder har indtil nu været for små til at bære omkostninger til logistikken for genanvendelse. Derfor er plastarkene typisk blevet sendt til forbrænding sammen med andre affaldsfraktioner. I symbiosen skal de samles med henblik på at blive til ny plast af tilsvarende høj kvalitet.

Håndværktøj

Håndværktøj bliver typisk smidt ud, hvis det ikke fungerer, fordi reparation er dyrt. Dette sker ikke hos NB Ventilation. Virksomheden er nemlig gået sammen med den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt for at vise, at det godt kan lade sig gøre at forlænge levetiden ved en stor del af det håndværktøj, der kasseres. I bedste fald tager virksomheden det reparerede håndværktøj tilbage til fordel for både økonomi og miljøet.

Vores kerneforretning er grøn – nu skal virksomheden også være det!

Per Højbjerre, adm. direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

NB Ventilation A/S producerer ventilationsaggregater til både bolig, kontor og industri med hovedfokus på komfortventilation, industriventilation og energieffektiv varmegenvinding. Produktionen strækker sig fra små boligaggregater, aggregater, der udgør sin egen brandcelle, almindelige komfortanlæg, og til store skræddersyede industrianlæg på mere end 120.000 m3/h.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

NH Handling

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Nye Aalborg Universitetshospital

Hvordan er vi med i symbiosen?

Bygningen af det nye universitetshospital lagde, takket være et samarbejde med Aalborg Forsyning og Aalborg Portland, grundstenen til en helt ny symbiosegruppe i Aalborg. Virksomhederne, Aalborg Forsyning og Aalborg Portland, gik nemlig sammen om et bæredygtigt alternativ til de traditionelle kølingssystemer: De planlægger at anvende det konstant kolde vand i kridtgraven, der er ejet af Aalborg Portland til at køle hospitalsbygningerne. Kølingen af sygehuset er et vigtigt trin i at udvikle omfattende fjernkølingssystemer i Aalborg, hvor det er en mulighed at tilkoble flere virksomheder i fremtiden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Port of Aalborg

Hvordan er vi med i symbiosen?

Port of Aalborg er med i en symbiose, hvor oprenset sand nyttiggøres hos cementproducenten Aalborg Portland. Sandet kommer fra den periodiske oprensning af Limfjorden, hvilket er nødvendigt for, at skibe kan besejle fjorden. Eftersom sand, kombineret med kalk, er det primære råmateriale for produktionen af grå cement, bliver sandet anvendt i Aalborg Portlands cementproduktion. Før dette samarbejde blev det oprensede sand deponeret i havet. De oprensede mængder svinger hen over året afhængigt af vejrforhold, men gennemsnitligt genanvendes ca. 100.000 tons sand årligt.

Symbioser er en integreret del af vores bæredygtige erhvervspark, og det tænkes ind i udvikling og udformning af både vores egen og vores kunders virksomheder

Jesper Raakjær, Port of Aalborg Udviklings- og HR chef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Som Danmarks største indlandshavn har Port of Aalborgs udviklingsstrategi også klart fokus på udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udpeget til Aalborgs fremtidige vækstzone.

Bæredygtighed er et omdrejningspunktet for havnens aktiviteter, heraf udspringer også rollen som facilitator af Aalborg symbiosen. Port of Aalborg understøtter den grønne omstilling både globalt og lokalt. I samarbejde med en række lokale aktører, herunder Aalborg Universitet, kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder, virksomheder og erhvervsnetværk, arbejdes der målrettet på at udvikle Green Hub Denmark og på at synliggøre Aalborg på verdenskortet som Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose.

Desuden arbejdes der aktivt med FN’s 17 Verdensmål. Internt har Port of Aalborg bl.a. reduceret elforbrug og CO2-udledning med ca. 40% fra 2010 til 2018. Derudover benyttes miljøvenlige kraner, elcykler og elbiler, lysstyret LED-belysning udendørs og indendørs, energioptimering af bygninger, genanvendelse af restprodukter, etablering af solcelleanlæg og cykelsti m.m.

 

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Råt&Godt

Hvordan er vi med i symbiosen?

Råt&Godt er et social-økonomisk værksted med bæredygtighed forankret dybt i virksomhedens forretningsmodel. Derfor giver det kun mening, at Råt&Godt også er en nøglevirksomhed i Aalborgs symbiosenetværk.

I en symbiose er det håndværktøj, som udveksles imellem virksomheder. Håndværktøj bliver typisk smidt ud, hvis det ikke fungerer, fordi reparation er dyrt. Den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt er gået sammen med NB Ventilation for at undersøge, om det kan lade sig gøre at forlænge levetiden ved at reparere det håndværktøj, der kasseres i produktionsvirksomheder. Her er der nemlig ikke tid til at se på, om det kunne repareres. I bedste fald kan virksomheden tage det reparerede håndværktøj tilbage til fordel for både økonomi og miljøet.

Kombinationen af godt design og fleksibel lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementerne i et andet samarbejde. En række virksomheder i Aalborg Øst gik nemlig rundt med spørgsmål om hvad de skal gøre med deres overskydende stumper fra produktionen, der er for gode til at blive smidt ud. Derfor samledes NB Ventilation, Beritech Manufacturing, Bobach Stålentreprise med Råt&Godt og en industriel designer om at udvikle en ny designlinje specielt tilpasset produktionsmulighederne hos Råt&Godt. I første omgang en serie borde og lamper. Mikkel Huse fra Huse Designtegnede møblerne specielt til at udnytte de gode materialer, der er til rådighed, og har samtidig et industrielt, men klassisk look, der ikke ligner andre produkter, som er på markedet inden for bæredygtigt design i dag.

Der er værdi i at passe på tingene, så vi tager vare på ressourcerne

Christian Helweg, stifter og ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

”Råt&Godt – et værksted i udvikling” hjælper unge med udfordringer med at gå fra ledighed til beskæftigelse gennem at skabe en struktureret hverdag med positive forventninger og kollegialt fællesskab, hvor lyst, kompetencer og parathed afklares og forøges af den unge selv i konstruktivt samarbejde med værkstedets ansatte. Blandt andet producerer virksomheden speciallavede møbler og interiør af rest- og genbrugsmaterialer i samarbejde med de unge i værkstedet. Al aktivitet i virksomheden omhandler bæredygtighed, enten socialt eller miljømæssigt – ofte begge dele samtidig. I iværksættermiljøet Urban City tilbydes et socialt og kreativt arbejdsfællesskab for iværksættere samt anderledes events og lokaleudlejning.

Med mottoet: ”Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til” ønsker virksomheden at sætte fokus på bæredygtighed og holdbare løsninger, både socialt og miljømæssigt. Andre initiativer for bæredygtighed inkluderer en materialebank, hvor genbrugs-materialer kan købes af private til f.eks. bygge- og renoveringsprojekter, indsamling og genanvendelse af flamingo, samt mange tiltag indenfor bæredygtigt byggeri.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

RC Beton

Hvordan er vi med i symbiosen?

Virksomheden laver betonelementer med indbygget isolering. Virksomheden er ved at udforske muligheder for at modtage rester af isoleringsmateriale fra virksomheden Kirk Skumteknik. Denne udvikler, producerer og monterer isoleringsløsninger til fjernvarmebrønde, og der er mulighed for, at afskær fra produktionen kommer til at indgå som isoleringsmateriale i produkterne hos RC Beton i stedet for nyt materiale.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

RC Beton A/S producerer betonvarer og betonelementer, og virksomhedens mål er at være blandt de førende på miljøområdet inden for branchen. Derfor har virksomheden blandt andet fokus på at sikre, at de anvendte arbejdsmetoder belaster medarbejdere og omgivelser mindst muligt, og på at minimere ressourceforbrug og processpild samt sikre korrekt affaldshåndtering.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Reno-Nord

Hvordan er vi med i symbiosen?

Hos Reno-Nord producerer vi miljørigtig fjernvarme og elektricitet af energien i det affald, som vi modtager fra borgere og virksomheder. Vi leverer overskudsvarmen fra vores energianlæg til Aalborg Forsyning, der sender den videre ud i byens fjernvarmenet. Sammen med Nordjyllandsværket leverer vi mere end halvdelen af varmebehovet i Aalborg Kommune.

Sammen med selskabets ejere har vi i mange år tilstræbt at få det genanvendelige affald ud af det forbrændingsegnede affald. Denne indsats bliver nu yderligere forstærket med aftalen om klimaplanen på affaldsområdet. Vi forventer fortsat at kunne levere en væsentlig del af varmebehovet til Aalborg Forsynings fjernvarmenet, idet den ledige kapacitet, der kan opstå ved udsortering af genanvendeligt affald, kan bruges til energiproduktion med grønne brændsler fx haveaffald – eller affald fra andre områder i Danmark, hvor udtjente forbrændingsovne bliver lukket ned.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Hver dag sikrer vi en miljørigtig håndtering og bortskaffelse af det affald, vi modtager fra de nordjyske kommuner, virksomheder og private. Affaldsforbrændingen sker i et moderne energianlæg med effektiv røgrensning, der både skåner miljøet og skaber varme til Aalborg Forsynings fjernvarmekunder.

Frem til 2025 bliver området omkring Reno-Nord udbygget i forbindelse med etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Etableringen sker i samarbejde med Aalborg Forsyning og omfatter bl.a. en ny, moderne genbrugsplads til byens borgere og en ressourcehal til håndtering og oplagring af de mange affaldstyper, vi afsætter til genanvendelse. I denne forbindelse afdækker vi desuden behovet for en eventuel tilpasning vores eksisterende affaldsenergianlæg, så det matcher fremtidens behov.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Salling Entreprenørfirma

Hvordan er vi med i symbiosen?

Virksomheden Salling Entreprenørfirma indsamler store mængder træmaterialer fra nedrivning af gamle bygninger. Normalt bliver træmaterialer brændt af eller i bedste tilfælde genanvendt, men sjældent genbrugt i deres oprindelige form. Præcis dette sker dog i Aalborg. Hos virksomheden Mani Pine anvendes træmaterialer i produktionen af smarte og mere bæredygtige møbler.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Salling Entreprenørfirma A/S er en moderne entreprenørvirksomhed, som tilbyder arbejdskraft indenfor kloakering, jordarbejde, anlægsgartneri, nedbrydning, byggeri m.m. Virksomheden arbejder dagligt med upcycling og cirkulær økonomi.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Virksomheder i Aalborg Øst

Hvordan er vi med i symbiosen?

Der er en del virksomheder i Aalborg Øst, som bidrager til forskellige symbioser.

Leje frem for køb af transportudstyr

En symbiose, som involverer virksomheder i Aalborg Øst, er produkt-til-service tilbud som KS Gruppen er en del af. Her kan kunder enten vælge at købe eller leje for eksempel sækkevogne af virksomheden. Symbiosen viser, hvordan nye forretningssamarbejder med andre virksomheder inden for udlejning kan føre til optimering af ressource- og materialeforbrug.

Grønne hvidevarer

Forskellige virksomheder i Aalborg Øst, særligt boligforeninger, er derudover i samarbejde med De Grønne Hvidevarer (DGH), som i flere år har arbejdet på at indsamle og istandsætte hårde hvidevarer til gensalg hos private. I denne symbiose afprøves nye modeller for salg til virksomheder med udgangspunkt i Aalborg Øst. Målet er at gøre det let at udskifte til reparerede hvidevarer med garantiordning og eventuelt som en abonnementsservice. Livstidsforlængelsen af apparaterne giver en betydelig miljøeffekt, fordi vi derved undgår produktion af nye maskiner.

Lokal rensning af olie-vandblandinger

I denne brede gruppe af symbiotiske virksomheder findes også virksomheden Kingo Recyclings kunder. De har nemlig i en årrække sendt procesvand og spildevand med olieindhold til behandling til Sydjylland. Hvilket betød, at flere hundrede tungtlastede lastbiler hvert år kører gennem Jylland. Kingo Recycling har nu bygget en forretning op på lokal håndtering af vandet, så mindst muligt skal transporteres væk fra Nordjylland. Symbiosen er et godt eksempel på, hvordan en ressource gøres til en forretningsmulighed ved at holde den i nærområdet, og hvordan det giver mulighed for nye symbioser mellem virksomheder.

Overskudsvarme

Dagligvarebutikker i området sender deres overskudsvarme ind i fjernvarmenettet og bidrager derved til mere grøn fjernvarme.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Hvad er Industriel Symbiose?

Deling af overskydende ressourcer, f.eks. materialer, energi eller biprodukter mellem to eller flere virksomheder. Det kan omfatte deling af materialer, logistiske løsninger, faciliteter og ekspertise.

En del af Aalborg-området

Nordjylland har stærk tradition for samarbejde og ressourceeffektivitet. På nordjysk kaldes det for sund fornuft. De lokale erhvervsnetværk sikrer sammenhængskraften, og virksomhederne spiller hinanden stærke og gode. Stærke aktører støtter virksomhedernes samarbejder om at tage vare på ressourcerne og øge deres konkurrencekraft. Infrastrukturen i området byder på gode forbindelser på land såvel som vand – jernbane til godstransport og fleksible erhvervsløsninger gennem Port of Aalborg.

Port of Aalborg er vokset støt de senere år, og som en af de største erhvervsparker i Danmark tilbyder Port of Aalborg ideelle og fleksible rammer til erhvervsmæssige og industrielle formål, hvor der er tænkt i symbioser og ressourcedeling og hvor den grønne omstilling bruges proaktivt til at skabe nye forretningsmuligheder. Virksomheder med grønne ambitioner, der vælger at flytte til Port of Aalborgs erhvervspark, vil blive en del af konceptet Gate to Green, som er designet til at assistere virksomheder på rejsen mod klima neutralitet.

Formålet er at sikre optimale rammer for nye forretningsmodeller, ressourceflows mellem virksomheder og muligheder for tilslutning til grønne infrastrukturer som f.eks. fjernkøling fra det nærliggende grundvandsreservoir. Det er et testområde for grønne løsninger i bred forstand, understøttet af det lokale erhvervsmiljø og fællesinitiativet Green Hub Denmark.
Din virksomhed kan få vejledning om etablering i den bæredygtige erhvervspark, dokumenteret bæredygtige handleplaner, beregnede miljøeffekter og konkret hjælp til samarbejderne eller til bæredygtig optimering gennem Port of Aalborg. Vil du vide mere om de forskellige muligheder i området, så kan du læse mere under afsnittet ”Join us”.

Effekter

Gennemsnitligt sparer symbioserne 264 MWh, som svarer til 8 husstandes energiforbrug årligt. Der kan gennemsnitligt per symbiose undgås udledning af 800 ton CO2, som svarer til 100 danskeres CO2 udledning.
Den virksomhed, som sender en overskudsressource til en anden virksomhed, sparer typisk affaldshåndterings-omkostninger. Den virksomhed, som modtager overskudsressourcen, kan spare omkostninger til materialeindkøb. Den typiske værdi i sådan en ressource-udvekslingssymbiose ligger mellem 30-50.000 kr. per år for en mindre virksomhed.

Derudover kan nogle virksomheder igennem modtagelse og forarbejdning af restmaterialer udvikle nye produkter og nå nye markeder og kundegrupper. Den gennemsnitlige værdi af sådan en symbiose er langt større – 1-2 mio kr. årligt.
Derudover gavner symbioserne virksomhederne i form af et forbedret image, kapacitets- og kompetenceudvikling, samt en forbedret virksomhedskultur og arbejdsindstilling i virksomheden. Sociale fordele og jobskabelse er en yderligere effekt af industrielle symbioser.

Kortlægningens rammer

Symbioserne på kortet øverst er udviklet i løbet af en årrække, enten af virksomhederne selv eller i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Erhvervsnetværk 9220 eller igennem projektet Bæredygtige Synergier – et tæt samarbejde mellem Det Danske Center for Miljøvurdering på AAU, Port of Aalborg, og House of Energy, den daværende energiklynge.

Initiativet til at vise de grønne virksomhedssamarbejder gennem Industriel Symbiose Nord kommer fra flere partnere. Miljø++ samarbejdet mellem Port of Aalborg, AAU og Aalborg Kommune skabte grobund for initiativet.

I dag formidler Green Hub Denmark historien videre, og der skabes hele tiden nye samarbejder via Port of Aalborg og andre partnere.

Der eksisterer langt flere symbioser i Nordjylland, end kortet viser. De viste symbioser har enten udvekslet materialer minimum én gang, eller er under udvikling. Symbioserne er skabt i Bæredygtige Synergier, kortlagt i sammenhæng med Miljø++ projektet eller gennem GRØN projektet, som facilitere industrielle symbioser i hele Nordjylland.

Samarbejde skaber samarbejde

Der er gang i symbioserne i Nordjylland – takket være virksomhedernes beredvillige indsats og de mange andre aktører. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er drivkraften bag en stor del af de etablerede samarbejder. Deres indsats er slet ikke fyldestgørende kortlagt her. Flere andre samarbejdspartnere bidrager gennem GRØN projektet til facilitering af industrielle symbioser i hele Nordjylland.

Aalborg Forsyning, RenoNord og Port of Aalborg, som alle står for hver deres uvurderlige del af den infrastruktur, vi tager for givet – at vand, varme, råmaterialer og produkter kan fordeles, og affaldet i sidste ende bortskaffes forsvarligt – har alle en del af æren for symbioserne. Uden deres samarbejde i de forskellige projekter ville ressourcefordelingen se helt anderledes ud. Kort sagt, ingen kan gøre det alene.

Vil du vide mere?
Bliv en del af Industriel Symbiose Nord