Fiskeopdræt Kruse Vask Tub-ex Nørager Mejeri IKEA Ornli' Strandby Net FN 462 Jeanne JC Vod og Trawl Tove Kajgaard Danske Havne Pakkeriet Hadsund Virksomheder i Mariagerfjord Kommune Simested Vognmandsforretning Aurion Titan Nedbrydning Aarup Kloak og Entreprenør Koldby Entreprenør Kurt Immersen (Bøgelund Maskinstation) Allan Thomsen Vognmand Nordværk Krematorium Alfa Laval Renseanlæg Øst Port of Aalborg AB Cool Fibertex Renseanlæg Vest Kingo Recycling Aalborg Forsyning Aalborg Portland Gårde i Vodskov NB Ventilation Aalborg Recycling Landbrug i Nordjylland Vrejlev Bioenergi Sindal Biogas Aage Vestergaard Larsen Aalborg Profil og Smedeværksted Toftild Alternativt hår Better World Fashion BEWI Danmark Sindal Varmeværk Vrå Varmeværk Tårs Varmeværk A.N. Energi Borgerforeningen i Villerslev Fællessorteringsplads Råt&Godt Maripure Seaweed ApS Dansk Regranulat Plus Bolig Colas Strandby Fiskerihavn Nye AUH Fortum LC Emballage Mariagerfjord vand

Klik på den virksomhed som du ønsker at se symbioser for

Nordjyske virksomheder har betragtet deres rest- og biprodukter som ressourcer i en længere årrække. På kortet ses et uddrag af både eksisterende udvekslinger mellem etablerede virksomheder og nyudviklede samarbejder, der vil kunne give gode og dokumenterede miljøeffekter. Symbiosekortet er i udvikling, og flere symbioser vil komme til. Hos Port of Aalborg R&D står vi klar til at sætte din virksomhed på symbiosekortet, hvad enten det er fordi du har en eksisterende symbiose kørende, eller du ønsker at komme i gang med en. Kontakt os, så guider vi dig til de rette samarbejdspartnere.

-

Hvordan er de med i symbiosen?

Hvad gør de generelt ift. bæredygtighed?

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

A.N. Energi

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aalestrup-Nørager Energi (AN-Energi) arbejder målrettet med at rykke barren for bæredygtig fjernvarme samtidigt med at forsyningssikkerheden af bæredygtig varme til forbrugeren sikres. I symbiosen mellem Nørager Mejeri og Aalestrup Varmeværk undersøgte vi, hvordan det vil kunne lade sig gøre at AN-Energi modtager overskudsvarme fra mejeriets produktion. Ved at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme reduceres brugen af biobrændsel, der ellers ville indgå som en del af varmeproduktionen. Det har positiv miljøeffekt. Projektet forsøges startet i en nær fremtid, når økonomien hænger sammen. Vi arbejder stadig videre med samme tilgang til at finde bæredygtige måder at producere varmen på.

At være bæredygtig er den strategi, som også sikrer at vi leverer billig fjernvarme

Palle Jul Pedersen, driftsleder

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalestrup-Nørager Energi er et rigtig godt eksempel på en varmeforsyning, der arbejder proaktivt med bæredygtighed. Brændslet, der indgår i produktionen af varme, er bark og savsmuld. Et restprodukt, der ellers blot ville gå i forrådnelse. Den bæredygtige biomasse er blandt andet et spildprodukt fra lokale savværker.

Derudover kommer lidt over en femtedel af AN-Energis generede varme fra en CO2 neutral varmekilde – solfangere.  Udover at være en CO2 neutral varmeforsyning i sig selv, er solfangerne tænkt i en større helhed. Der er nemlig indsat 58 får til at afgræsse græsarealet under og omkring solfangerne.

Læs mere her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aage Vestergaard Larsen

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aage Vestergaard Larsen A/S har kapacitet og ekspertise indenfor genanvendelse af plast og er derfor en vigtig potentiel partner i symbioserne. Aage Vestergaard Larsen A/S har mulighed for at modtage alle plastarkene fra stålvirksomheder i 9220 og genanvende dem lokalt. Det er en stor fordel i forhold til sporbarhed, og det sikrer, at plasten ikke ender som affald andre steder, men reelt genanvendes. Derudover producerer Aage Vestergaard Larsen A/S også højkvalitets-pellets til støbning af nye plastprodukter af materialet.

 

 

 

Lokal genanvendelse sparer transport – men det sikrer først og fremmest, at vi ved, hvad der sker med plasten. Og at den bruges bedst muligt igen!

Gitte Buk Larsen, forretningsudviklings- & marketingchef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aage Vestergaard Larsen A/S er nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast i høj kvalitet. Baseret på genanvendt plast, investerer Aage Vestergaard Larsen A/S løbende i bæredygtig produktion og produktionsformer. Virksomheden fokuserer på FN´s 17 Verdensmål, herunder særligt at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst. Desuden stræbes der efter en revitalisering af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og i forlængelse heraf at styrke midlerne til at nå målene.

Visionen for Aage Vestergaard Larsen A/S er at skabe langsigtede værdier for interessenter ved at stå til rådighed med viden og knowhow omkring genanvendelsen af plast for samarbejdspartnere. Herudover vil Aage Vestergaard Larsen A/S udvikle innovative og bæredygtige løsninger i en cirkulær økonomi for at sikre, at affald bliver til en værdifuld ressource og det globale CO-2 udslip reduceres.

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Forsyning

Hvordan er vi med i symbiosen?

Energisymbiosen

Aalborg Forsyning er en nøglevirksomheden i energisymbiosen, hvor overskudsvarme fra flere lokale virksomheder udgør en større og større del af fjernvarmen. Brugen af overskudsvarme, der ellers ville gå til spilde, reducerer det primære energiforbrug i varmeproduktionen og medfører økonomiske og miljømæssige fordele. Aalborg Forsyning undersøger løbende hvilke virksomheder med overskudsvarme, som kan involveres, og er i løbende dialog med potentielle bidragsydere. Udnyttelse af overskudsvarme er en af flere metoder, Aalborg Forsyning benytter for at reducere brugen af fossile brændsler, så fjernvarmen inden 2028 kan levere fjernvarme med helt grøn energi.

Fjernkøling

Aalborg Forsynings rolle i Industri Symbiose Aalborg består imidlertid ikke kun af – i samarbejde med lokale virksomheder – at bidrage til en grønnere fjernvarme. Aalborg Forsyning, Aalborg Portland, og det nye Universitetshospital i Aalborg samarbejder nemlig om et bæredygtigt alternativt til traditionelle kølingssystemer: Fjernkøling. Fjernkøling skal anvende det konstant kolde vand i kridtgraven, der er ejet af Aalborg Portland, til at køle hospitalsbygningerne. Kølingen af sygehuset er et vigtigt trin i at udvikle omfattende fjernkølingssystemer i Aalborg. Det forventes, at der i fremtiden er endnu flere virksomheder i Aalborg, der får fjernkøling.

Nordjyllandsværket & Aalborg Portland: Symbioser om flyveaske, kridtslam og gips

”Nordjyllandsværket”, et af selskaberne i Aalborg Forsyning, er en del af en række symbioser, som rækker længere end varme og køling.

I symbiosen sendes der f.eks. flyveaske (et restprodukt af forbrændingen på kraftværket) til brug hos forskellige virksomheder i området. I stedet for at sende dette biprodukt på lossepladsen, bliver det anvendt i Aalborg Portlands produktion af cement. Også asfaltproducenten Colas Danmark modtager flyveaske fra kraftværket i Aalborg. Virksomheden E-mineral er ansvarlig for den landsdækkende handel med biproduktet fra kraftværker. I en anden tovejs-symbiose modtager Nordjyllandsværket kridtslam fra Aalborg Portland og sender gips retur. Kridtslam er et biprodukt fra cementproduktionen, som Aalborg Portland genererer, når de udvinder kalk fra kridtgraven. På Nordjyllandsværket anvendes kridtslammet til røggasrensning. Fra røggasrensningen dannes der gips, som har en passende kvalitet til at indgå i cementproduktionen på Aalborg Portland.

Vand-symbiose med landbrug

Sidst, men ikke mindst er Nordjyllandsværket involveret i en symbiose med landbruget i området. Tidligere blev overskudsvand fra markerne pumpet ud i Limfjorden. Nu samles der omkring 120.000 m3 vand, som transporteres gennem et komplekst rørsystem til Nordjyllandsværket, hvor det bliver brugt i processen med at fremstille gips. Overskudsvandet erstatter således grundvand.

Det er ikke alt

Aalborg Forsyning er også involveret i en række andre symbioser inden for andre forsyningsområder. Gå tilbage til kortet for at læse mere.

Helhedstækning og sektorkoblinger, som netop er essensen i Miljø++, er helt afgørende for, at vi kommer i mål med en bæredygtig omstilling af energisystemerne i Aalborg – og i Danmark i det hele taget.

Jesper Møller Larsen, Tidl. forsyningschef Aalborg Forsyning.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Forsyning består af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune. Disse virksomheder forsyner kunder med fjernvarme, køling, gas og vand. Derudover afleder de spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning. Aalborg Forsyning bidrager til den bæredygtige udvikling på mange måder: Omstilling af energisystemet til vedvarende energi, fremme af cirkulær økonomi, håndtering af klimaforandringerne og sikring af fortsat adgang til rent vand og sanitet.

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 Miljøledelsessystemer og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsessystemer og er certificeret med en fælles certificering.

Hos Aalborg Forsyning er visionen fra 2020, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder, og at håndtering af spildevand og affald skal ske med brug af den bedst tilgængelige teknologi. Visionen er desuden, at der skal værnes om og spares på jordens ressourcer, og at affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb, ligesom drikkevand skal være baseret på rent grundvand. Aalborg Forsynings målsætning om at levere bæredygtige ydelser findes også i regi af Green Hub Denmark, hvor Aalborg Forsyning vil indgå i partnerskaber, som skal udvikle og afprøve fremtidens grønne løsninger i stor skala.

 

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Portland

Hvordan er vi med i symbiosen?

Cementproducenten Aalborg Portland er det ældste led i industriel symbiose netværket i Aalborg. I løbet af årene har Aalborg Portland indgået i flere vigtige symbioser visualiseret på kortet her.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Port of Aalborg.

I symbiosen modtager Aalborg Portland oprenset sand fra Port of Aalborg. Sandet kommer fra den jævnlige oprensning af Limfjorden, hvilket er nødvendigt for at skibe kan tilgå fjorden. Eftersom sand, kombineret med kalk, er det primære råmateriale i produktionen af grå cement, bliver sandet anvendt i Aalborg Portlands cementproduktion. Før dette samarbejde blev det oprensede sand dumpet i havet. De oprensede mængder varierer over året afhængigt af vejrforhold, og i 2019 blev godt 150.000 tons sand genanvendt.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Nordjyllandsværket.

Symbiosen er en tovejs-symbiose, hvor Aalborg Portland leverer kridtslam til kraftværket Nordjyllandsværket og får gips retur. Kridtslam er et biprodukt fra cementproduktionen, som Aalborg Portland genererer, når kalk udvindes fra kalkgraven. På Nordjyllandsværket anvendes kridtslammet til røggasrensning. Fra røggasrensningen dannes der gips, som har en passende kvalitet til at indgå i cementproduktionen på Aalborg Portland.

Energisymbiosen

Aalborg Portland er en nøglevirksomhed i energisymbiosen. I øjeblikket leverer Aalborg Portland overskudsvarme til Aalborg Forsyning, som sikrer fjernvarme til ca. 30.000 husstande i Aalborg Kommune, men i fremtiden forventes det, at der leveres op til 50.000 husstande, hvilket er et mål, som Aalborg Portland arbejder målrettet på med en ny tillægsaftale med Aalborg Forsyning.

Symbiosen mellem Aalborg Portland og Rensningsanlægget

Aalborg Portland er også involveret i en symbiose med renseanlægget Øst og Vest.  Spildevandsanlæggene har nemlig en række restprodukter i form af slam og materiale fra ristestof (toiletpapir, mv.). Disse restprodukter bearbejdes som del af symbiosen på et slamtørringsanlæg og sendes til Aalborg Portland, hvor det anvendes som brændstof i cementproduktionen. I 2019 blev der genanvendt omkring 3.000 tons.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Portland er en del af en global koncern, men alle virksomhedens udviklingsaktiviteter sker i Aalborg, hvor forsknings- og kvalitetsafdelingen ligger. Hos Aalborg Portland foregår udvikling og fremstilling af cementprodukter med fokus på den samfundsøkonomiske bæredygtighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang bidrager virksomheden til den globale opnåelse af FNs Verdensmål – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Udviklingen mod en bæredygtig produktion startede i 1970’erne, hvor energieffektivisering kom i fokus. Siden er der gjort en stor indsats med en lang række tiltag med alternative brændsler, overskudsvarme til fjernvarme, genanvendelse af affald mm.

I dag er den bæredygtige produktion fortsat et centralt fokuspunkt for beskæftigelse, teknologisk udvikling og eksport. Aalborg Portland bidrager til FN-2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling, og flere af de tilhørende 17 Verdensmål, samt den globale klimaaftale fra COP21 i Paris.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Profil- og Smedeværksted

Hvordan er vi med i symbiosen?

APSV har som del af Bæredygtige Synergier projektet  været med til at udforske muligheder for genanvendelse af aluzink-afskær fra NB Ventilation i virksomhedens produktion af inddækning.  Symbiosen mellem APSV og NB Ventilation er en klassisk udveksling af materiale, der er til rest eller spild i en produktion, men som kan anvendes i en anden virksomhed. Det er en galvaniseret stålplade, som er korrosionsbestandig og slidstærk. NB Ventilation kasserer en betydelig mængde aluzink-rester hvert år. Overtagelsen af restmængderne erstatter købet af nye aluzinkplader, samt transporten fra Kina. Hertil sparer APSV også ressourcer, fordi deres restprodukt ikke længere skal omsmeltes. Der undgås transport af materiale til omsmeltning, hvor den korrosionsbestandige legering desuden går tabt.

”… man sparer på ressourcerne, fordi det giver mening.”

Peter Le Dous, ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Profil- & Smedeværksted tilbyder tilpassede løsninger og udførelse af opgaver indenfor smede- og blikkenslagerfaget. Opgaverne består af alt fra små inddækninger til hele facader, klassisk smede- og montagearbejde. Aalborg Profil- og Smedeværksted har fokus på god gammeldags sund fornuft. Brugbare papkasser gemmes, og mindre dele sendes til kunden i dem. Rester bruges op, og der tænkes kreativt for at udnytte alle restmaterialer og dele. Som en mindre virksomhed er der mulighed for at tænke i løsninger, hvor man bruger det, der er ved hånden, og på den måde sikre, at næsten intet går til spilde.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Recycling

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aalborg Recycling er nøglevirksomheden i to symbioser omkring plastgenanvendelse. Den ene er en ambitiøs indsamling og bearbejdning af landbrugsplast. Det er en udfordrende håndtering, fordi plastressourcen er blandet med jord og spredt geografisk. Aalborg Recycling er ved at etablere et produktionsanlæg til bearbejdningen. Miljøpotentialet i genanvendelsen er enormt, fordi der er så store mængder landbrugsplast, der ikke genanvendes i dag.

I den anden symbiose indsamles plastark hos Aalborg Recycling med henblik på at blive til ny plast af tilsvarende høj kvalitet. Plastarkmængderne er så små, at der skal et godt samarbejde mellem virksomheder til for, at det giver mening at gøre noget ved det. En række stålbearbejdende virksomheder i Aalborg Øst modtager bølgeplastark, der fungerer som mellemlæg mellem stålplader, når de købes ind. De 2-10mm tykke plastark er af et rent plastmateriale og derfor oplagte at genanvende, men den enkelte virksomheds mængder har været for små til at bære omkostningerne til logistikken omkring genanvendelse.  Derfor er plastarkene blevet sendt til forbrænding sammen med andre affaldstyper. Nu skal de samles med henblik på at genanvende dem.

Landbrugsplast bliver ikke håndteret godt nok i dag. Vi vil lave en forretning ud af at genanvende plasten i Nordjylland – i samarbejde med en række virksomheder.

Bernt Pedersen, Aalborg Recycling Afdelingschef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Aalborg Recycling er blandt landets førende virksomheder indenfor genvinding af jern- og metalskrot, nedbrydning, skærearbejde og klippeopgaver med genanvendelse som hoved-forretningsområde. Skrot er den vigtigste del af forretningen, og det betyder god forbindelse til mange virksomheder, etableret logistik og optimal mulighed for at indsamle andre fraktioner og f.eks. udnytte tomkørsels-ture. Det gavner miljøet og de nordjyske virksomheder samtidig.

Aalborg Recycling er derudover en af de virksomheder, der arbejder med at udvikle løsninger til glasfiberafskær i samarbejde med producenter af vindmøllevinger. Selvom glasfiber er et fantastisk produkt til vindmøllevinger, så kniber der desværre med at finde gode løsninger til at genbruge eller genanvende de store mængder af rester og brugt glasfiber fra produktionen. I denne symbiose har Aalborg Recycling videreudviklet et koncept hvor glasfiber bruges som støjdæmpning i mobile støjvægge.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Renseanlæg Øst

Hvordan er vi med i symbiosen?

Renseanlæg Øst er sammen med Renseanlæg Vest involveret i en symbiose med hhv. Aalborg Portland, Nordværk og Kingo Recycling. Spildevandsanlæggene i Aalborg Øst og Vest har nemlig en række restprodukter i form af tørret slam, ristestof (klude, bind, kondomer mv.) og sand. Den samlede overskudsslamproduktion fra begge anlæg, bliver kørt på anlæggenes rådnetanke, hvor den anvendes til at producere biogas. Det udrådnede slam bliver efterfølgende afvandet og kørt til slamtørringsanlægget, hvor det tørres og bliver til biogranulat. Biogranulatet sendes til Aalborg Portland, hvor det nyttiggøres som biobrændsel ved at substituere kul og petroleumskoks, men det substituerer også råstoffer i cementproduktionen via askefraktionen. Aalborg Forsyning leverer årligt omkring 3,3-4 tons biogranulat til Aalborg Portland. Ristestof bliver kørt til Nordværk, hvor det forbrændes og indgår i fjernvarmeproduktion. Sandet bliver afhentet af Kingo Recycling, der hygiejniserer sandet, og efterfølgende benytter det til støjvolde.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Begge renseanlæg i Aalborg er klassificeret som MBNDK renseanlæg, hvilket vil sige, at anlæggene er blandt de mest avancerede i Danmark. Spildevandet gennemgår her en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, og Renseanlæg Øst har kapacitet til at behandle spildevand fra 96.000 personækvivalenter. Når spildevandet er blevet renset på anlægget, udledes det i Limfjorden.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aalborg Renseanlæg Vest

Hvordan er vi med i symbiosen?

Renseanlæg Vest indgår sammen med Renseanlæg Øst i symbioser med både Aalborg Portland, Nordværk og Kingo Recycling. Restprodukterne fra spildevandsanlæggene i Aalborg er tørret slam, ristestof (klude, bind, kondomer mv.) og sand. Der fremstilles biogas af den samlede overskudsslamproduktion fra begge anlæg, som bliver kørt på anlæggenes rådnetanke, når det er skilt fra spildevandet. Bagefter bliver det udrådnede slam afvandet og kørt til slamtørringsanlægget, hvor det tørres og bliver til biogranulat. Hos Aalborg Portland substituerer det kul og petroleumskoks som brændsel, men det substituerer også råstoffer i cementproduktionen når det er blevet en del af askefraktionen efter afbrænding. Aalborg Forsyning leverer årligt omkring 3,3-4 tons biogranulat til Aalborg Portland. Ristestoffet bliver forbrændt hos Nordværk, hvor det derfor indgår i fjernvarmeproduktion. Kingo Recycling henter sandet, hygiejniserer det og bruger det til støjvolde.

 

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Både Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst er klassificeret som MBNDK renseanlæg. Det betyder, at spildevandet gennemgår en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, hvilket gør, at anlæggene er blandt de mest avancerede i Danmark. Renseanlæg Vest har kapacitet til at behandle spildevand fra 265.000 personækvivalenter. Når spildevandet er blevet behandlet på renseanlægget, udledes det i Limfjorden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aarup Kloak og Entreprenør

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aarup Kloak og Entreprenør ApS er én ud af fire lokale og mindre entreprenørvirksomheder, der står for hovedparten af nedrivning af saneringsmodne ejendomme i Thisted Kommune. I samarbejdet om udsorteringssymbiosen mellem de fire entreprenører; Allan Thomsen, Koldby entreprenøren, Aarup Kloak og Bøgelund Maskinstation kommer det til udtryk, at hver for sig kan entreprenørerne ikke skabe kritisk masse i affaldsfraktionerne såsom mursten, beton, træ og tegl, så de kan afsættes til attraktive markedspriser og samtidig være bæredygtige. En stor del af materialerne er derfor før symbiosen anvendt til forbrænding eller deponi. Derfor har symbiosen f.eks. handlet om at skaffe fælles viden om markedet for affald og om at finde fælles fodslag. Helt konkret arbejder vi på at finde en fysisk lokalitet, hvor vi kan samle affaldsressourcerne inden videresalg. På denne måde sikres det, at ressourcerne håndteres på bæredygtig vis, både økonomisk, miljømæssigt og socialt forsvarligt.

Saneringsmodne huse genopstår som bålhytte

Udover symbiosen med udsorteringspladsen samarbejder de fire entreprenører også med Borgerforeningen i Villerslev. Her arbejder de benhårdt på at indsamle gode restmaterialer i form af mursten og træ fra nedrivningshuse til opførsel af byens nye bålhytte. Når hytten i Villerslev står færdig, vil det være et klokkeklart eksempel på en bæredygtig håndtering, hvor materialerne får et efterliv i en rekreativ park. Ydermere er det et vellykket og lokalt eksempel på, at det giver mening at tænke den grønne omstilling ind i byggeriet.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Det har altid været sund fornuft at forsøge at undgå at affaldet – eller ressourcerne – fra de nedrevne ejendomme ender i deponi. Det vil som minimum sige omdannelse til energi på forbrændingen. Entreprenørerne arbejder derfor hårdt på at få restressourcerne endnu højere op i affaldshierarkiet (forebyggelse, genbrug og genanvendelse). Igennem et samarbejde bliver det muligt at få flere affaldsressourcer højere op i hierarkiet alene af den årsag, at man nu kan indsamle store mængder af flere fraktioner, så det bliver interessant for en aftager at købe det.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’, her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

AB Cool

Hvordan er vi med i symbiosen?

AB Cool har haft de første symbiotiske aktiviteter i netværket i forbindelse med anvendelse af deres biprodukt ethylenglycol. Det er et biprodukt, som  opstår i fremstillingen af køleanlæg hos virksomheden. AB Cool kan levere dette biprodukt til  Aalborg Forsynings renseanlæg, hvor det anvendes som næring til bakterier i processen med at rense spildevand. I 2016 leverede AB Cool ca. 800 liter til Aalborg Vand.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

AB Cool har mere end 40 års erfaring med køle-, frost og klimaanlæg. Virksomheden har inkorporeret flere forskellige tiltag til at blive mere bæredygtig. AB Cool benytter sig i stor stil af affaldssortering. Dette betyder, at virksomheden sætter en ære i at bortskaffe affald på en forsvarlig og klimavenlig måde.

Herudover har AB Cool også fokus på minimering af spild og ønsker at benytte anlæg og faciliteter så lang tid som muligt. Dette spejler sig specielt gennem deres udlejning af brugte køleanlæg, hvilket forlænger levetiden af anlæggene. Ud fra fremstillingen af virksomhedens køleanlæg, opstår biproduktet Ethylenglycol, hvilket gennem aftale leveres til Aalborg Renseanlæg Vest, som kan benytte dette biproduktet i deres renseproces af vand.

Foruden spild har AB Cool også fokuseret på at minimere energiforbruget. Virksomheden har fået installeret LED-belysningssystem i produktionsanlæggene, og anskaffet solceller, som skal hjælpe med at minimere energiforbruget og samtidig give en mere bæredygtig energikilde.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Alfa Laval

Hvordan er vi med i symbiosen?

Alfa Laval er, i samarbejde med Aalborg Forsyning, en del af energisymbiosen i Aalborg. I symbiosen, leveres der overskudsvarme fra Alfa Lavals produktion til Aalborg Forsynings fjernvarmenetværket. Generelt spiller den industrielle en stor rolle i udviklingen af en bæredygtig varmeforsyning i Aalborg, hvor konventionelle varmekilder erstattes med grønnere initiativer. I 2020 forøgede virksomheden andelen af overskudsvarme, som leveres til netværket.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Alfa Laval er en af verdens førende leverandører inden for varmeoverførsel, centrifugal separation og væskehåndtering.

Alfa Lavals forholdsvis nye kontorbygning på Gasværksvej i Aalborg har modtaget et DGNB sølv-certifikat. DGNB-certificeringen er en garanti for bæredygtigt byggeri, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningen. Dette betyder også, at alle byggeriets materialevalg og processer skal kunne følges tilbage til producenten og være af bæredygtige materialer. Kontorbygningen har bl.a. et lavt energiniveau, da anvendelse af solceller og solafskærmning reducerer energiforbruget.

Alfa Laval i Aalborg udvikler, leverer og servicerer kedler, brændere, varmevekslere og inertgasbrændere til skibe og industrier over hele verdenen. Herudover har Aalborg-afdelingen de seneste år haft et stigende fokus på udviklingen af grønne teknologier til skibsfarten, eksempelvis scrubber-løsninger til rensning af svovlgasser fra skibes skorstene. Udover de bæredygtige initiativer i Aalborg, så har virksomheden mange flere bæredygtige initiativer og tiltag på et globalt plan.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Allan Thomsen Vognmand

Hvordan er vi med i symbiosen?

Allan Thomsen er én ud af fire lokale og mindre entreprenørvirksomheder, der står for hovedparten af nedrivning af saneringsmodne ejendomme i Thisted Kommune. I samarbejdet om udsorteringssymbiosen mellem de fire entreprenører; Allan Thomsen, Koldby entreprenøren, Aarup Kloak og Bøgelund Maskinstation kommer det til udtryk hver for sig kan entreprenørerne ikke skabe kritisk masse i affaldsfraktionerne såsom mursten, beton, træ og tegl, så de kan afsættes til attraktive markedspriser og samtidig være bæredygtige. En stor del af materialerne er derfor før symbiosen anvendt til forbrænding eller deponi. Derfor har symbiosen f.eks. handlet om at skaffe fælles viden om markedet for affald og om at finde fælles fodslag. Helt konkret arbejder vi på at finde en fysisk lokalitet, hvor vi kan samle affaldsressourcerne inden videresalg. På denne måde sikres det at ressourcerne håndteres på bæredygtig vis både økonomisk, miljømæssigt og socialt forsvarligt.

Saneringsmodne huse genopstår som bålhytte

Udover symbiosen med udsorteringspladsen samarbejder de fire entreprenører også med Borgerforeningen i Villerslev. Her arbejder de benhårdt på at indsamle gode restmaterialer i form af mursten og træ fra nedrivningshuse til opførsel af byens nye bålhytte. Når hytten i Villerslev står færdig, vil det være et klokkeklart eksempel på en bæredygtig håndtering, hvor materialerne får et efterliv i en rekreativ park. Ydermere er det et vellykket og lokalt eksempel på, at det giver mening at tænke den grønne omstilling ind i byggeriet.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Det har altid været sund fornuft at forsøge at undgå at affaldet – eller ressourcerne – fra de nedrevne ejendomme ender i deponi. Det vil som minimum sige omdannelse til energi på forbrændingen. Entreprenørerne arbejder derfor hårdt på at få restressourcerne endnu højere op i affaldshierarkiet (forebyggelse, genbrug og genanvendelse). Igennem et samarbejde bliver det muligt at få flere affaldsressourcer højere op i hierarkiet alene af den årsag, at man nu kan indsamle store mængder af flere fraktioner, så det bliver interessant for en aftager at købe det.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’ her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Aurion

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Better World Fashion

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Better World Fashion en aalborgensisk virksomhed, som har fokus på bæredygtig mode fx læderjakker, tasker og andet tilbehør. Hos Better World Fashion handler det om bæredygtighed og genbrug, men lige så meget om, at slutresultatet skal være fantastisk. Better World Fashion mener, at forurening og negativ miljøpåvirkning af forbrug grundlæggende opstår, fordi producenterne og virksomhederne ikke har været i stand til at kunne producere et produkt, som ikke har nogen form negativ miljøpåvirkning.

Better World Fashions læderjakker både til kvinder og mænd er fx lavet af 98 % genbrugt læder og er 100 % unikke. Læderjakkerne er netop unikke, fordi Better World Fashion bruger genbrugsmateriale og derfor kommer læderjakkerne ikke til at ligne hinanden.

Better World Fashion har samarbejdet med Aalborg Universitet, om at lave en LCA-analyse af læderjakken og ved derfor præcis, hvor bæredygtig den er. En læderjakke fra Better Word Fashion kan, sammenlignet med en ny læderjakke af jomfruelige materialer, sparer 340 liter vand, 16 kg CO2, 6 kg affald og 3,75 kg kemikalier. Derfor har hver solgt jakke fra Better World Fashion en positiv miljøpåvirkning. Målt ud fra det samlede salg, har Better World Fashion sparet verden for over 100.000 liter vand, 4,8 tons CO2, 1,8 ton affald og 1 ton kemikalier.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

BEWI Danmark

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i symbiosen sammen med Pakkeriet i Hadsund som potentiel aftager af den flamingo (EPS), som Pakkeriet måtte indsamle og komprimere. Samarbejdet omfatter også levering af viden samt tilbud på komprimatorer.

Det indsamlede EPS forarbejder vi på vores extrudere og indsætter det i kredsløbet som nyt recyclet EPS fx i vores nye 100% recyclede isoleringsmateriale GREENLINE. For hvert kilo EPS, produceret i vores 100% recycled materiale, sparer vi 5,6 kg. CO2 i forhold til ny EPS.

Per Faber, Sourcing Manager, BEWI Circular Denmark A/S

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

I BEWI har vi sat ambitiøse mål for vores arbejde med bæredygtighed. Strategien dækker hele vores værdikæde og rækker helt frem til 2030. I praksis handler det om at blive cirkulære baseret på vedvarende energi, at deltage aktivt i partnerskaber for fx at reducere transporten/CO2 udledning og at bidrage til et inkluderende samfund med en positiv social påvirkning for alle på tværs af vores værdikæde.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Borgerforeningen i Villerslev

Hvordan er vi med i symbiosen?

Bålhyttesymbiosen er et samarbejder mellem de fire entreprenører, Thisted Kommune og Borgerforeningen i Villerslev. Her arbejdes der benhårdt på at indsamle de gode restmaterialer mursten og træ, der findes i nedbrydningen af huse. Når Bålhytten i Villerslev står færdig, vil det være et klokkeklart eksempel på en bæredygtig håndtering, hvor materialerne får et efterliv i en rekreativ park. Ydermere vil det statuere et lokalt eksempel på at det giver mening at tænke den grønne omstilling ind i byggeriet.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’,  her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Bøgelund Maskinstation

Hvordan er vi med i symbiosen?

Bøgelund Maskinstation er én ud af fire lokale og mindre entreprenørvirksomheder, der står for hovedparten af nedrivning af saneringsmodne ejendomme i Thisted Kommune. I samarbejdet om udsorteringssymbiosen mellem de fire entreprenører; Allan Thomsen, Koldby entreprenøren, Aarup kloak og Bøgelund Maskinstation kommer det til udtryk hver for sig kan entreprenørerne ikke skabe kritisk masse i affaldsfraktionerne såsom mursten, beton, træ og tegl, så de kan afsættes til attraktive markedspriser og samtidig være bæredygtige. En stor del af materialerne er derfor før symbiosen anvendt til forbrænding eller deponi. Derfor har GRØNS deltagelse i symbiosen f.eks. handlet om at skaffe fælles viden om markedet for affald og om at finde fælles fodslag. Helt konkret arbejder vi på at finde en fysisk lokalitet, hvor vi kan samle affaldsressourcerne inden videresalg. På denne måde sikres det at ressourcerne håndteres på bæredygtig vis både økonomisk, miljømæssigt og socialt forsvarligt.

Saneringsmodne huse genopstår som bålhytte

Udover symbiosen med udsorteringspladsen samarbejder de fire entreprenører også med Borgerforeningen i Villerslev. Her arbejder de benhårdt på at indsamle gode restmaterialer i form af mursten og træ fra nedrivningshuse til opførsel af byens nye bålhytte. Når hytten i Villerslev står færdig, vil det være et klokkeklart eksempel på en bæredygtig håndtering, hvor materialerne får et efterliv i en rekreativ park. Ydermere er det et vellykket og lokalt eksempel på, at det giver mening at tænke den grønne omstilling ind i byggeriet.

Vi gør det for at bidrage til en bedre verden for vores børn og børnebørn, men vi gør det også fordi, det er en god forretning

Kurt Immersen, Indehaver, Bøgelund Maskinstation

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Det har altid været sund fornuft at forsøge at undgå at affaldet – eller ressourcerne – fra de nedrevne ejendomme ender i deponi. Det vil som minimum sige omdannelse til energi på forbrændingen. Entreprenørerne arbejder derfor hårdt på at få restressourcerne endnu højere op i affaldshierarkiet (forebyggelse, genbrug og genanvendelse). Igennem et samarbejde bliver det muligt at få flere affaldsressourcer højere op i hierarkiet alene af den årsag, at man nu kan indsamle store mængder af flere fraktioner, så det bliver interessant for en aftager at købe det.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’, her.

Læs mere om symbiosen her.

Foto: Erhvervsstyrelsen

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Colas Danmark

Hvordan er vi med i symbiosen?

Asfalt-producenten Colas Danmark A/S er gået sammen i en symbiose med Nordjyllandsværket, hvor restproduktet flyveaske udveksles. Flyveaske er fine partikler, der er et produkt af forbrændingen på kraftværket. I stedet for at sende dette biprodukt på lossepladsen bliver det anvendt bl.a. hos Colas Danmark i produktionen af asfalt. Udover Colas Danmark modtager også den lokale cementproducent Aalborg Portland en del flyveaske.

Som global markedsleder er Colas Gruppen bevidst om sit ansvar for klimaet. Gruppen har derfor gennem årene indført en lang række globale udviklingsinitiativer. Det arbejde vil vi styrke yderligere i de kommende år, bl.a. med en strategi for CO2-udledning og biodiversitet

Peder Friis Erlandsen, QHSE- og CSR-chef fra Colas Danmark A/S

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Colas er en landsdækkende asfaltentreprenør med asfaltfabrikker, grusgrave og afdelinger fordelt over hele landet. Colas har skarpt fokus på miljø og udvikler og markedsfører stadigt mere bæredygtige produkter og innovative løsninger til infrastruktur. Colas’ målsætning inden for bæredygtighed er at bidrage til en mere ansvarlig værdikæde ved blandt andet at erstatte jomfruelige materialer med genbrug i videst muligt omfang og reducere virksomhedens CO2-udledning. Virksomheden har et langsigtet mål om en bæredygtig udvikling med økonomisk vækst med respekt for mennesker og biodiversitet. Colas’ miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden, og Colas tager aktivt del i asfaltindustriens danske og internationale miljøarbejde.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Dansk Regranulat

Hvordan er vi med i symbiosen?

Sammen med Simested Vognmandsforretning sørger vi for, at landbrugsplast genanvendes lokalt. Vognmandsforretningen har tidligere kørt plasten til Tyskland for at få den regranuleret – nu kører de det til os i stedet. Det sparer lidt mere end 600 km transport pr. læs til gavn for miljøet.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Dansk Regranulat ApS er en plastgenanvendelsesvirksomhed, der er med til at flytte Danmark fra at være en afbrændingsnation til at være et land, hvor genanvendelse kommer først.

Plast er en værdifuld ressource med mange unikke egenskaber, og kan bl.a. genanvendes til at designe løsninger på samfundets udfordringer. Det kræver, at mange forskellige aktører i samfundet, herunder plastbranchen selv, forandrer sig, hvis vi skal komme i mål med en cirkulær økonomi indenfor plastområdet. Her vil Dansk Regranulat ApS være med til at vise vejen.

Dansk Regranulat ApS tager ansvar og er med til at reducere CO2-udledning og miljøbelastning ved at genanvende landbrug- og industriplast, som er PE folieplast, så det bruges til ny plastproduktion i stedet for forbrænding.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Danske havne

Hvordan er vi med i symbiosen?

Mange danske havne får olievand som affaldsprodukt fra skibene, der anløber havnene. Hvordan man omdanner olievandet til et produkt, som kan recirkuleres, undersøges i denne symbiose.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fælles sorteringsplads

Hvordan er vi med i symbiosen?

Udsorteringspladsen opstod igennem partnernes arbejde i symbioseprojektet GRØN  mellem de fire entreprenører; Allan Thomsen, Koldby entreprenøren, Aarup Kloak og Bøgelund Maskinstation. Den skal være den fysiske lokalitet, hvor entreprenørerne kan samle kritisk masse af affaldsressourcerne inden videresalg. På denne måde sikres det, at ressourcerne håndteres på bæredygtig vis både økonomisk, miljømæssigt og socialt forsvarligt.

Materialerne der håndteres, kan se ud som følgende:

 • Træ der neddeles og sendes til Kronospan, hvor det bliver til spånplader.
 • Tagpap der sendes til Tarpaper, hvor det indgår i produktionen af nyt tagpap og vejanlæg.
 • Gips sendes til Norrecco, hvor det knuses, så det kan indgå i produktionen af nye gipsplader.
 • Mursten renses, så de kan indgå i byggeri igen på lige fod med nye mursten.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Det har altid været sund fornuft at forsøge at undgå at affaldet – eller ressourcerne – fra de nedrevne ejendomme ender i deponi. Det vil som minimum sige omdannelse til energi på forbrændingen. Vi arbejder dog hårdt på at få restressourcerne endnu højere op i affaldshierarkiet (forebyggelse, genbrug og genanvendelse). Igennem et samarbejde med vores kolleger vil det blive muligt for os at få flere affaldsressourcer højere op i hierarkiet alene af den årsag, at vi nu kan indsamle store mængder af flere fraktioner, så det bliver interessant for en aftager at købe det af os. Vi gør det for at bidrage til en bedre verden for vores børn og børnebørn, men vi gør det også fordi, det er en god forretning.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’, her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fibertex Personal Care

Hvordan er vi med i symbiosen?

Virksomheden har været involveret i udviklingen af en række symbioser over de sidste år. Firmaet bruger f.eks. i sine maskiner et såkaldt sibånd, et transportbånd på 4,5 x 75 meter i meget stærk polyester. Det skiftes 10 gange om året og det ville være en stor fordel at kunne bruge detefterfølgende. Derfor samledes Fibertex og andre virksomheder med det social-økonomiske værksted Råt&Godt og en industriel designer om at udvikle en ny designlinje for overskudsmaterialerne, som opstår hos virksomhederne. I første omgang var en serie borde og lamper på tegnebrættet hos hoveddesigneren Mikkel Huse. Kombinationen af godt design og lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementer i samarbejdet.

Det koncentrerede industriområde i Aalborg Øst-området giver derudover også mulighed for en fælles genbrugsordning af træpaller, som Fibertex er del af. Hos mange virksomheder er det i dag kutyme at kassere brugte paller, og ofte betaler virksomheder for afhentning og bortskaffelse. Derfor er der et potentiale for øget genbrug af træpaller, da det både kan give økonomisk og miljømæssig mening. Fibertex Personal Care er således tilknyttet til en genbrugsordning, hvor pallerne recirkuleres blandt virksomheder, med Hobro-virksomhed LC Emballage i centrum som logistik-hub og forhandler.

Vi var aldrig selv kommet på at lave designlamper af vores sibånd

Mette Due, Fibertex Personal Care - kvalitets- og miljøchef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Fibertex Personal Care producerer ikke-vævede materialer til hygiejneindustrien. Med virksomhedens produktportefølje er den en vigtig spiller i hygiejneindustriens værdikæde. Afhængigt af hvilken teknologiplatform, der anvendes, har ikke-vævede stoffer specifikke egenskaber, som bruges inden for en lang række områder. Specifikke funktioner inkluderer bl.a. absorptionsevne, væskeafvisning, strækning, blødhed og styrke m.m. Farve, dufte og andre funktioner kan føjes til de ikke-vævede stoffer i en speciel udskrivningsproces.

Mottoet ”sustainable is possible” definerer virksomhedens ambition og ønske om at skabe bæredygtige løsninger og konstant rykke grænserne for, hvordan produktionen kan blive mere bæredygtig. Ud af FN’s 17 Verdensmål har Fibertex Personal Care forpligtet sig til at handle i overensstemmelse med særligt seks af dem, med det formål at understøtte bæredygtighed og global udvikling.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fiskeopdræt

Hvordan er vi med i symbiosen?

En konkret symbiose mellem en fiskeopdrætsvirksomhed og Maripure Seaweed ApS undersøges. Nordsøen Forskerpark er også involveret, fordi der udvikles et helt nyt produkt og helt nye produktionsprocesser.

Vandet, der ledes væk fra fiskeopdrættet, er næringsrigt, og virksomhederne undersøger, om exitvandet kan bruges i Maripures produktionen af en algeart, der kan forarbejdes til foder til økologisk kvæg. Indtil videre udveksles der viden, og Maripure arbejder på at etablere et produktionsanlæg i forskerparken fra andet halvår 2023.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

FN 462 Jeanne

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi indgår i symbiosen med Strandby Fiskerihavn sammen med en kollega i vodbinderbranchen og to vodbinder-firmaer. Vi kommer med viden om, hvordan et trawl i praksis håndteres lige fra bestilling og brug til bortskaffelse. Vi ser også en fordel i at deltage i symbiosen, fordi vi får ny viden. Snart skal vodbinderne, som laver trawlene, nemlig stå til ansvar for, hvad der sker med dem, når de bliver kasseret.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som fiskere støder vi tit på affald, der flyder rundt i havet. Vi er derfor opmærksomme på at bringe vores eget affald med tilbage til havnen, som jo også har aftagerpligt.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Fortum

Hvordan er vi med i symbiosen?

Industriområdet i Aalborg Øst er hjemsted for en lang række virksomheder, der i deres virke genererer olieholdigt proces- og spildevand. Dette har virksomhederne hidtil transporteret til Sydjylland for behandling, separering af olien og rensning af komponenterne. Den unødvendige transport af tonsvis af vand på tungtlastede lastbiler dannede grundlag for et samarbejde mellem Kingo Recycling og virksomhederne i Aalborg Øst. Vandblandingerne indsamles og behandles lokalt i Aalborg, og vandet skilles fra olien. Fortum modtager stadig den miljøfarlige del af blandingen, som de er eksperter i at håndtere korrekt. Symbiosen er ikke kun en miljømæssig fordel grundet den CO2-mæssige besparelse ved den minimerede transport, men et eksempel på en forretningsmulighed der opstår på baggrund af en ressource, der har en negativ miljøpåvirkning og som kan behandles mere effektivt for både kunder, virksomhed og miljøet.

Behandling og separationen forbedres løbende, med målet om at øge kvaliteten tilstrækkeligt, så den genvendte olie kan erstatte nye olieprodukter.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ”Recycling & Waste” i energi-koncernen Fortum. Forretningsområdet beskæftiger tilsammen 750 medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Virksomhedens formål er at beskytte naturens ressourcer via bæredygtige løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald. Således er det muligt at genanvende værdifulde materialer og fremme cirkulær økonomi. De kundespecifikke løsninger optimerer ressource- og omkostningseffektivitet.

Fortums mission er at engagere kunder og samfund til at drive forandringen mod en renere verden. Forandringen fremskyndes ved at omforme energisystemet, forbedre ressourceeffektivitet og levere innovative løsninger. Ved at tilbyde kunder og samfundet bæredygtige løsninger baseret på ren energi, sikres en hurtig og pålidelig omstilling til en CO2-neutral økonomi. Det er virksomhedens ambition at være helt CO2-neutrale senest i 2050.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Gårde i Vodskov

Hvordan er vi med i symbiosen?

Landbrug nær kraftværket Nordjyllandsværket har tidligere pumpet overskudsvand fra markerne ud i Limfjorden. Nu er gårdene en del af en symbiose, hvor omkring 120.000 m3 vand samles og transporteres i rør til Nordjyllandsværket. Her bliver det anvendt i processen med at lave gips. Overskudsvandet erstatter således grundvand.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Ikea

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

JC Vod og Trawl

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi indgår i symbiosen med Strandby Fiskerihavn sammen med en kollega i vodbinderbranchen og to fiskere. Vi ved, hvor meget og hvor mange forskellige typer plast, metal og andet materiale, der medgår til produktion af et fisketrawl.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Vi forsøger altid at genbruge mest muligt af det gamle, kasserede trawl, når vi samler et nyt. Det er typisk floats og kæder, der kan bruges igen. Det vil sige, at vi ved produktion og reparation af et nyt trawl forsøger at indtænke, at delene en gang skal kunne genbruges. Herudover handler det om at kunne levere den kvalitet, som vores kunder efterspørger, så kvalitet i form af holdbarhed er væsentligt for os.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Kingo Recycling

Hvordan er vi med i symbiosen?

Mange virksomheder i erhvervsområdet i Aalborg Øst har i en årrække sendt procesvand og spildevand med olieindhold til behandling til Sydjylland. Det betyder, at flere hundrede tungtlastede lastbiler hvert år kører gennem Jylland. Kingo Recycling har bygget en forretning op på lokal håndtering af vandet, så mindst muligt skal transporteres væk fra Nordjylland. Kingo Recycling sender olie-vand-blandingen til Avista, som separerer affaldsstoffer og vand fra olien, så den kan herefter genanvendes. Affaldsstofferne håndteres hos Fortum. I samarbejde med Bæredygtige Synergier og efterfølgende projekt GRØN har en række symbiosemuligheder med lokale virksomheder været overvejet som en del af forretningsudviklingen.

I Bæredygtige Synergier er symbiosen et godt eksempel på, hvordan en ’ressource’ gøres til en forretningsmulighed ved at holde den i nærområdet, og hvordan det giver mulighed for nye symbioser mellem virksomheder. Det er blandt andet undersøgt, om separationen kan blive så god, at olien kan erstatte forbruget af nye olieprodukter hos andre virksomheder.

Opfølgende har projekt GRØN afsøgt muligheden for et samarbejde med de danske havne i forhold til at aftage den olieholdige fraktion, som også kaldes slagger og slopolie, fra skibenes røgrensningssystemer (closed loop scrubbersystemer) som havnene har modtagerpligt for. Udledningen fra skibstrafikken er gået fra at blive udledt til luften til nu at blive ført ned i vandmiljøet. For at være på forkant ønsker Kingo at sikre, at netop den udledning bremses og håndteres på en forsvarlig måde for at opretholde det naturlige liv i havet, samtidig med at restproduktet oparbejdes til anvendelige ressourcer. Dette er dog på nuværende tidspunkt ikke praktisk muligt da de danske havne desværre endnu ikke modtager denne type affald fra skibstransporten. Der skal altså en stramning til fra International Maritime Organizations side af, før der er incitament og basis for en symbiose som denne.

Miljøeffekten, som kommer fra denne symbiosedel, vil være en reduktion af slammasse som udledes til havmiljøet, som i stedet vil kunne behandles og videreformidles. Ved at gøre dette, vil en økotoksisk påvirkning på havmiljøet forsvinde, samtidigt med at der potentielt kan produceres mindre nyt materiale.  Det vil både have effekt på atmosfæren (CO2e) og havmiljøet.

I forlængelse af oliefraktionen er der set på, hvordan man kunne effektivisere processerne bag symbiosen. I samarbejde med DPT Varme er det undersøgt hvor mange kWh, der kunne spares ved at anvende solfangere til processen med at faseopdele oliefraktionerne før de transporteres ned til AvistaOil. På denne måde sparer Kingo både CO2 og penge ved at reducere den modtagne oliefraktion for vand ved hjælp af solfangere.

Miljøeffekten som kommer fra denne symbiosedel, vil være en reduktion i diesel til at transportere fraktionerne fra Kingo Recycling til Avista Oil i Horsens, samt en reduktion i elforbrug.

Kingo sparer altså gennem begge projekter en masse transport, hvilket giver symbioserne klare økonomiske og miljømæssige fordele, herunder en betydelig mængde sparet CO2-udledning.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Kingo Recycling er en visionær og proaktiv genvindingsvirksomhed, som arbejder målrettet på at udvikle bæredygtige løsninger og udbrede kendskab til og viden indenfor bæredygtig behandling af industri-, bygge- og anlægsaffald.

Forretningsmodellen består i at modtage og håndtere farlige og besværlige restfraktioner efter industribrug. Kingo har veletablerede genanvendelsesmuligheder for industri-, bygge- og anlægsaffald, men ser gerne, at de modtager flere slags ressourcer, som kan videreformidles.

Kingo stræber efter, at miljøfarlige stoffer ikke spredes til miljøet, grundvandet og verdenshavene ved at udsortere farlige stoffer fra de ressourcer, der håndteres. Når de farlige stoffer er fjernet, bliver de bragt til en godkendt affaldsmodtager, og den resterende rene ressource kan genbruges og genanvendes til gavn for miljøet. Kingo har også meget fokus på bæredygtig industrialisering ved bl.a. at behandle og oparbejde byggeaffaldsprodukter til nyttiggørelse. Kvaliteten på slutproduktet er så rent, at jorden kan anvendes til særlige formål, hvor der er ekstraordinære krav til kvaliteten.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Koldby Entreprenør

Hvordan er vi med i symbiosen?

Koldby Entreprenør A/S er én ud af fire lokale og mindre entreprenørvirksomheder, der står for hovedparten af nedrivning af saneringsmodne ejendomme i Thisted Kommune. I samarbejdet om udsorteringssymbiosen mellem de fire entreprenører; Allan Thomsen, Koldby Entreprenør, Aarup Kloak og Bøgelund Maskinstation kommer det til udtryk, at hver for sig kan entreprenørerne ikke samle nok af hver type affald, såsom mursten, beton, træ og tegl, så de kan afsættes til attraktive markedspriser og samtidig være bæredygtige. En stor del af materialerne er derfor indtil nu blevet forbrændt eller deponeret. Derfor har virksomhedernes deltagelse i symbiosen f.eks. handlet om at skaffe fælles viden om markedet for affald og om at finde fælles fodslag. Helt konkret arbejder vi på at finde en fysisk lokalitet, hvor vi kan samle affaldsressourcerne inden videresalg. På denne måde sikres det, at ressourcerne håndteres på bæredygtig vis – både økonomisk, miljømæssigt og socialt forsvarligt.

Saneringsmodne huse genopstår som bålhytte

Udover symbiosen med udsorteringspladsen samarbejder de fire entreprenører også med Borgerforeningen i Villerslev. Her arbejder de benhårdt på at indsamle gode restmaterialer i form af mursten og træ fra nedrivningshuse til opførsel af byens nye bålhytte. Når hytten i Villerslev står færdig, vil det være et klokkeklart eksempel på en bæredygtig håndtering, hvor materialerne får et efterliv i en park til fælles glæde for borgerne. Ydermere er det et vellykket og lokalt eksempel på, at det giver mening at tænke den grønne omstilling ind i byggeriet.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Det har altid været sund fornuft at forsøge at undgå at affaldet – eller ressourcerne – fra de nedrevne ejendomme ender i deponi. Det vil som minimum sige omdannelse til energi på forbrændingen. Entreprenørerne arbejder derfor hårdt på at få restressourcerne endnu højere op i affaldshierarkiet (forebyggelse, genbrug og genanvendelse). Igennem et samarbejde bliver det muligt at få flere affaldsressourcer højere op i hierarkiet alene af den årsag, at man nu kan indsamle store mængder af flere fraktioner, så det bliver interessant for en aftager at købe det.

Se TV2 MidtVests reportage om symbiosen- ’Konkurrenter i grønt samarbejde’, her.

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Krematorium

Hvordan er vi med i symbiosen?

Aalborgs Krematorium er i samarbejde med Aalborg Forsyning del af varmesymbiosen i Aalborg, hvor der leveres overskudsvarme fra krematoriet til fjernvarmenetværket. Virksomhedernes overskudsvarme spiller en stor rolle i udviklingen af en grøn varmeforsyning i Aalborg, hvor konventionelle varmekilder erstattes med mere bæredygtige kilder.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Kruse Vask

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi ønsker at omlægge vandforbruget til vaskeprocesserne, så der ikke længere bruges rent drikkevand, men fremover bruges renset spildevand suppleret med opsamlet regnvand fra tagflader på fabrikken. I samarbejde med Mariagerfjord Vand i projekt GRØN undersøgte vi mulighederne for omlægning. Rensning af spildevand er vi nået i mål med, mens opsamling af regnvand til brug i stedet for frisk vand kræver myndighedsgodkendelse og yderligere undersøgelser.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Kruse Vask sikrer, at deres kunder er i centrum i alle virksomhedens processer, derfor anvendes kun produkter og vaskemidler, som er miljøgodkendt og Svanemærkede, så de overholder skrappe miljøkrav og tage hensyn til den menneskelige sundhed.

Der arbejdes hele tiden på at reducere energi- vand- og kemikalieforbrug for at sikre, at virksomheden kan levere miljørigtige tekstilløsninger. Kruse Vask ønsker at tage globalt og lokalt ansvar. Derfor samarbejder vi kun med leverandører, der sikrer et godt arbejdsmiljø og ikke benytter sig af børnearbejde i tekstilproduktionen. Vores eget arbejdsmiljø lokalt har modtaget Arbejdstilsynets grønne smiley.

Cirkularitet tænkes ind i produkter og services, ressourceforbruget minimeres og social ansvarlighed vægtes højt. Materialer fra Kruse Vask genanvendes gennem samarbejde med socialøkonomiske virksomheder lokalt, som skaber jobs og et mere rummeligt arbejdsmarked, og produkter, der kan genbruges, doneres til herberger og krisecentre.

Branchens mindste forbrug af vand og kemi og elforbruget kommer fra egne solceller og fra el-leverandøren fra vind, sol og naturgas. Sidstnævnte arbejder vi på at udfase.

FN’s Verdensmål, særligt 3, 8, 9, 12 og 17 er integreret i det daglige arbejde.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Landbrug i Nordjylland

Hvordan er vi med i symbiosen?

Forskellige landbrugsvirksomheder i Nordjylland skal indgå i en ambitiøs indsamling og bearbejdning af landbrugsplast. Det er en udfordrende håndtering, fordi plastressourcen er geografisk spredt i hele regionen og desuden blandet med jord. Affaldshåndteringsvirksomheden Aalborg Recycling undersøger etableringen af et produktionsanlæg til bearbejdningen. Miljøpotentialet i genanvendelsen er enormt, fordi der er så store mængder landbrugsplast, der ikke genanvendes i dag.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

LC Emballage

Hvordan er vi med i symbiosen?

Privatpersoner bruger ofte flyttekasser igen og igen, men andre papkasser genbruges stort set ikke. Der er derfor et stort potentiale i at gøre papkasseforbruget mere cirkulært, og LC Emballage er omdrejningspunktet i symbiosen for at realisere dette potentiale i Aalborg. Virksomheden i Hobro samarbejder med Aalborg Øst virksomheder, som f.eks. Beritech Manufacturing, om at opnå en billigere og mere miljømæssigt fordelagtig emballageløsning. LC Emballage tilbyder at købe brugte papkasser hos den ene virksomhed og sælge dem til en anden – dette giver fordele for alle parter. LC Emballage køber brugte papkasser til en pris, der er betydeligt bedre for den enkelte virksomhed, end hvis papkasserne ender som genanvendelse eller brændbart affald.

Der findes derudover en symbiose omkring genbrug af træpaller hos LC Emballage. Vi kan aftage en lang række forskellige type paller og pallerammer, også engangspaller og beskadigede paller, som repareres, sorteres og sælges igen fra virksomheden i Hobro. Med en sådan ordning bliver det muligt for virksomheder i 9220 at få afhentet paller – og få et lille beløb for de paller, der kan genbruges. Det er en nem, stabil, og miljørigtig løsning på problemet med paller, der ikke kan sendes retur.

Når virksomheder i et område går sammen om at genbruge paller og pap, bliver logistikken bedre og genbrug mere attraktivt

Erik Lund, indehaver

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Forretningsmodellen for LC Emballage er genbrug. Miljøeffekten er centrum i virksomhedens daglige drift, og der er mulighed for en stabil forsyning af paller til mange formål. Mange års erfaring sikrer, at der er aftagere til hver palle, der tages ind på det store lager i Hobro. Papkasser er et nyere forretningsområde, og virksomheden vokser netop nu. Det startede med genbrug og reparation af paller – senere viste det sig, at der er stor miljøeffekt og store forretningsmuligheder ved papkasser. Særligt underleverandører er interesserede i genbrugskasser, der er i perfekt stand. Kasserne bruges overalt, hvor det ikke er væsentligt at have eget logo på emballagen, eller aftagervirksomheden ønsker at signalere, at de tænker på bæredygtigheden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Mariagerfjord Vand

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi leverer drikkevand til Kruse Vask og aftager spildevand fra vaskeriet. Virksomheden ønsker at reducere eller stoppe forbruget af drikkevand til vaskeprocesserne og i stedet bruge renset spildevand suppleret med opsamlet regnvand fra tagflader på fabrikken.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som vandforsyning er det en del af vores DNA at tænke i bæredygtighed og miljø. Vi renser da også det meste af spildevandet i Mariagerfjord Kommune på en så økonomisk måde som mulig, ligesom vi rådgiver borgerne med gode råd før, under og efter oversvømmelse, separatkloakering mv.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Maripure Seaweed ApS

Hvordan er vi med i symbiosen?

En konkret symbiose mellem en fiskeopdrætsvirksomhed og Maripure Seaweed ApS undersøges. Nordsøen Forskerpark er involveret, og tilbyder tilknyttede produktionsarealer og bindeled imellem de to virksomheder. Samtidigt er der en faglig vidensdeling imellem alle parter, da der skal bygges nye systemer og genanvendelse af en ubrugt ressource, som ikke før er blevet undersøgt som værdifuld. Procesvandet, som ledes væk fra fiskeopdrættet, er næringsrigt, og virksomhederne undersøger, om procesvandet kan bruges i Maripures kultivering af alger, der kan forarbejdes til drivhusgasreducerende fodermaterialer til både konventionelt og økologisk landbrug. Indtil videre udveksles der viden, og Maripure arbejder på at etablere et produktionsanlæg i forskerparken fra andet halvår 2023.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Grundlaget for virksomhedens aktiviteter er at udvikle og introducere en vedvarende, biologisk foderkilde, der vil reducere CO2e-udledningen fra animalsk landbrug med kvæg. Kultiveringen og efterbehandlingen af råmaterialet er en ny kilde til forurening, som skal balanceres med gevinsten af produktet.  Samarbejdet med Port of Aalborg omhandler genanvendelsen af en rest-ressource for at reducere produktionsomkostningen. Bæredygtighed er derfor kernen, men også det gennemgående fokus for udviklingen, i vores aktiviteter.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

NB Ventilation

Hvordan er vi med i symbiosen?

Metalplade-rester

NB Ventilation er involveret i nogle symbiotiske samarbejder pga. en masse aluzink-afskær, som opstår i produktionen af ventilationssystemer. En nabovirksomhed, Aalborg Profil- og Smedeværksted, er interesseret i en del af materialet. Herudover indgår NB Ventilation og virksomheder fra andre industrier i en fælles symbiose, hvor de leverer overskudsmaterialer til det social-økonomiske værksted Råt&Godt. Her udvikles en ny designlinje for overskudsmaterialer af en industriel designer, specielt til produktion hos Råt&Godt. I første omgang er en serie borde og lamper på tegnebrættet hos hoveddesigneren Mikkel Huse. Kombinationen af godt design, gode restmaterialer og fleksibel lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementerne i samarbejdet.

Plastark

Ydermere er NB Ventilation i symbiose med en række stålbearbejdende virksomheder i Aalborg Øst, som modtager bølgeplastark som fungerer som mellemlæg imellem stålpladerne fra leverandøren. De 2-10 mm tykke plastark er af et rent plastmateriale og derfor oplagte at genanvende, men den enkelte virksomheds mængder har indtil nu været for små til at bære omkostninger til logistikken for genanvendelse. Derfor er plastarkene typisk blevet sendt til forbrænding sammen med andre affaldsfraktioner. I symbiosen skal de samles med henblik på at blive til ny plast af tilsvarende høj kvalitet.

Håndværktøj

Håndværktøj bliver typisk smidt ud, hvis det ikke fungerer, fordi reparation er dyrt. Dette sker ikke hos NB Ventilation. Virksomheden er nemlig gået sammen med den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt for at vise, at det godt kan lade sig gøre at forlænge levetiden ved en stor del af det håndværktøj, der kasseres. I bedste fald tager virksomheden det reparerede håndværktøj tilbage til fordel for både økonomi og miljøet.

Vores kerneforretning er grøn – nu skal virksomheden også være det!

Per Højbjerre, adm. direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

NB Ventilation A/S producerer ventilationsaggregater til både bolig, kontor og industri med hovedfokus på komfortventilation, industriventilation og energieffektiv varmegenvinding. Produktionen strækker sig fra små boligaggregater, aggregater, der udgør sin egen brandcelle, almindelige komfortanlæg, og til store skræddersyede industrianlæg på mere end 120.000 m3/h.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Nordværk

Hvordan er vi med i symbiosen?

Hos Nordværk producerer vi miljørigtig fjernvarme og elektricitet af energien i det affald, som vi modtager fra borgere og virksomheder. Vi leverer overskudsvarmen fra vores energianlæg til Aalborg Forsyning, der sender den videre ud i byens fjernvarmenet. Sammen med Nordjyllandsværket leverer vi mere end halvdelen af varmebehovet i Aalborg Kommune.

Sammen med selskabets ejere har vi i mange år tilstræbt at få det genanvendelige affald ud af det forbrændingsegnede affald. Denne indsats bliver nu yderligere forstærket med aftalen om klimaplanen på affaldsområdet. Vi forventer fortsat at kunne levere en væsentlig del af varmebehovet til Aalborg Forsynings fjernvarmenet, idet den ledige kapacitet, der kan opstå ved udsortering af genanvendeligt affald, kan bruges til energiproduktion med grønne brændsler fx haveaffald – eller affald fra andre områder i Danmark, hvor udtjente forbrændingsovne bliver lukket ned.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Hver dag sikrer vi en miljørigtig håndtering og bortskaffelse af det affald, vi modtager fra de nordjyske kommuner, virksomheder og private. Affaldsforbrændingen sker i et moderne energianlæg med effektiv røgrensning, der både skåner miljøet og skaber varme til Aalborg Forsynings fjernvarmekunder.

Frem til 2025 bliver området omkring Nordværk udbygget i forbindelse med etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Etableringen sker i samarbejde med Aalborg Forsyning og omfatter bl.a. en ny, moderne genbrugsplads til byens borgere og en ressourcehal til håndtering og oplagring af de mange affaldstyper, vi afsætter til genanvendelse. I denne forbindelse afdækker vi desuden behovet for en eventuel tilpasning vores eksisterende affaldsenergianlæg, så det matcher fremtidens behov.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Nørager Mejeri

Hvordan er vi med i symbiosen?

Nørager Mejeri har samarbejdet med AN Energi om at levere overskudsvarme fra produktionen af ost til det lokale fjernvarmenet. Det vil resultere i en reduktion i brugen af biobrændsel tilsvarende mængden af overskudsvarme.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Hos Nørager Mejeri arbejdes der på at sikre den laveste CO22 påvirkning pr. kg ost, der produceres.  Dette arbejde sker gennem mange initiativer, blandt andet gennem at påvirke transporten af produkter, valg af emballage og gennem et tæt samarbejde med med Nordex Foods’ mælkeleverandører om dyrevelfærd.

CSR er prioriteret højt og er derfor med til at guide beslutningsprocesser, så det sikres at vi giver værdi både for mennesker, miljø og økonomi.

Læs mere her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Nye Aalborg Universitetshospital

Hvordan er vi med i symbiosen?

Bygningen af det nye universitetshospital lagde, takket være et samarbejde med Aalborg Forsyning og Aalborg Portland, grundstenen til en helt ny symbiosegruppe i Aalborg. Virksomhederne, Aalborg Forsyning og Aalborg Portland, gik nemlig sammen om et bæredygtigt alternativ til de traditionelle kølingssystemer: De planlægger at anvende det konstant kolde vand i kridtgraven, der er ejet af Aalborg Portland til at køle hospitalsbygningerne. Kølingen af sygehuset er et vigtigt trin i at udvikle omfattende fjernkølingssystemer i Aalborg, hvor det er en mulighed at tilkoble flere virksomheder i fremtiden.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Ornli’

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i udviklingen af en forretningsmodel for genbrug af tekstilrester fra Aalborg Teater. Vi bidrager med viden om produktionsforhold og udgifter og forventer også at skulle producere produktet, når og hvis det bliver til virkelighed.

Socialøkonomi og cirkulær bæredygtig økonomi er vores forretningsstrategi

Jeanne Debes, stifter og direktør

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som socialøkonomisk virksomhed er vi vant til at tænke og arbejde bæredygtigt. Vi anvender rester og overskud i mange former til vores produkter og services, som vi sælger på markedsmæssige vilkår. Vores arbejdsressourcer består af borgere, der er nye i landet eller på anden vis har behov for udvikling af mestringsevne og tilpasning til arbejdsmarkedet efter individuelle forhold. Mangfoldighed, ligeværd og inklusion er vigtige nøgleord for os.

Hos Ornli’ by SEP Nord taler vi om socialøkonomi og cirkulær økonomi. Vi fokuserer på sammenhængen mellem ansvarlighed, miljøhensyn og bundlinje, og der er ingen grund til at trække skillelinjer mellem de tre begreber. Tværtimod.

Reparation, istandsættelse og genbrug indebærer et hav af arbejdsopgaver, der passer perfekt til vores socialøkonomiske virksomhed; vi beskæftiger mennesker, der ellers ville være i overhængende risiko for helt at glide ud af arbejdsmarkedet. Der ligger et stort uudnyttet jobpotentiale i samspillet mellem socialøkonomi og cirkulær økonomi.

Eksempel 1: Puder fra og til Gades Møbler

 • Vi henter restmaterialer hos 3 af Gades Møblers 37 butikker og har ambitioner om at levere til flere i kæden.
 • Systuen syr i kædens møbelstof og omdanner resterne til pudebetræk.
 • Vi sælger produkterne til Gades Møbler, og de kan nu sælge deres egne  cirkulære puder i butikkerne.
 • Ornli’ by SEP Nord tjener penge til vores non profit virksomhed, som igen bliver brugt til drift i virksomheden og kan køre stedet videre.

 

Eksempel 2: Smukfest-hatte af genanvendte materialer

 • Vi syr munkehatte til Smukfest 2023 ud af rester fra bagerbukser, bannere, stofrester og duge.

Eksempel 3: PostNord keyhangers

 • PostNords uniformer syes om til keyhangers, når de ikke længere er funktionelle som arbejdstøj.

Eksempel 4: Skindhynder af restlæder

 • For tinyoffice.dk har vi lavet hynder til Den rullende Kirke. Gamle skindsofaer, der ikke kan sælges, genanvendes. Vi flår dem, vasker og renser skindet, og vi syr det til hynder og puder.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Pakkeriet Hadsund

Hvordan er vi med i symbiosen?

Pakkeriet Hadsund, som er startet i 2021, er en iværksættervirksomhed, der bygger bro mellem det etablerede erhvervsliv og borgere, der kan og vil yde et meningsfuldt stykke arbejde under forhold, der sikrer, at opgaverne skaber værdi for både kunden og borgeren.

Mariagerfjord kommune står for at skulle lægge opgaven med at indsamle og klargøre EPS til genanvendelse ud til det private erhvervsliv. Det ville være et oplagt nyt forretningsområde for Pakkeriet, som lige nu beskæftiger et varierende antal flextidsansatte medarbejdere, som blandt andet samler, reparerer og pakker produkter for andre virksomheder. I samarbejde med BEWi undersøgte Pakkeriet, hvordan de ville kunne organisere og udføre indsamling, komprimering og videresalg af flamingo (EPS) i den rette kvalitet. Et nært samarbejde i værdikæden på denne måde sikrer et mere socialt bæredygtigt arbejdsmarked, samtidig med at så meget materiale som muligt indsamles og samtidig optimeres til genanvendelse hos BeWi.

Symbiosen undersøgte, hvordan EPS fra Mariagerfjord og Rebild Kommune samt fra private aktører i området kan danne grundlag for en ny afdeling hos Pakkeriet. På den måde kan der genanvendes EPS, som for nuværende ikke indsamles eller behandles korrekt, og det skaber en positiv miljøeffekt.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Pakkeriet Hadsund tilbyder lokal og socialt bæredygtig løsning af opgaver for erhvervsvirksomheder – det er både CSR og værdiskabende aktivitet samtidig; effektivt, fleksibelt og til tiden.

Virksomheden gør det muligt at samle, pakke, reparere eller udvikle tilpassede løsninger. Emballage fra virksomheder i nærområdet hentes og genbruges. Produkter, der skulle kasseres pga. produktionsfejl, repareres og tilpasses i værkstedet. Det sparer betydelige ressourcer i forhold til, hvis der skulle produceres og transporteres et nyt parti varer til kunden.

Frem for alt skaber Pakkeriet rammer der gør, at borgere, der har fysiske eller psykiske udfordringer, kan være på arbejdsmarkedet. Det skaber et mere rummeligt arbejdsmarked og bæredygtighed socialt. Når Pakkeriet løser en opgave, får kunden derfor styrket deres CSR-profil, hvilket kommer dem til gode i markedsføring og rapportering, samtidig med at det konkrete, lavpraktiske arbejde gør en forskel i de ansattes liv.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Plus Bolig

Hvordan er vi med i symbiosen?

PlusBolig har i samarbejde med Titan Nedbrydning A/S arbejdet med brug af genbrugsmaterialer i byggeri. Dette har resulteret i udviklingen af et orangeri i genbrugsmaterialer.


Materialer fra nedrivning og renovering af PlusBoligs egne boliger kan således indgå cirkulært i opførelsen af smukke orangerier til glæde for PlusBoligs beboere. 

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Videnssymbiose i PlusBolig afd. 47

Renoveringen af PlusBolig afdeling 47 på Peter Bruuns Vej / Carl Rothes Vej / C.P. Holbølls Plads i Aalborg, har været omdrejningspunkt for et videnssamarbejde mellem virksomhederne Arne Andersen, Titan Nedbrydning og Anker Christensen. I forbindelse med projekt GRØN – Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland – samarbejdede virksomhederne ekstra meget om bæredygtighed og korrekt affaldssortering på byggepladsen, så mere affald kan genanvendes og genbruges.

Fremme biodiversitet i grønne områder

I PlusBolig arbejder vi på at udbrede biodiversitet i de grønne områder. Biodiversitet er afgørende for et velfungerende økosystem, med ren luft og vand til alle. Vi er i gang med at efteruddanne de medarbejdere, som passer de grønne områder. De får ny viden, forståelse og teknikker til omdannelse og vedligehold af mere naturlige grønne områder. Biodiversitet er derudover indarbejdet i PlusBoligs Hvidbog, som er en designmanual for nybyggeri og renovering. Hvidbogen indeholder krav og ønsker til fremtidige projekter og bidrager til at visioner og mål nås. PlusBoligs Bæredygtighedsvision er en del af Hvidbogen, som blandt andet sætter fokus på biodiversitet. Det er en folder og en rapport med målsætninger for bæredygtig udvikling, der giver sunde boliger for alle.

Læs mere her.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Port of Aalborg

Hvordan er vi med i symbiosen?

Port of Aalborg er med i en symbiose, hvor oprenset sand nyttiggøres hos cementproducenten Aalborg Portland. Sandet kommer fra den periodiske oprensning af Limfjorden, hvilket er nødvendigt for, at skibe kan besejle fjorden. Eftersom sand, kombineret med kalk, er det primære råmateriale for produktionen af grå cement, bliver sandet anvendt i Aalborg Portlands cementproduktion. Før dette samarbejde blev det oprensede sand deponeret i havet. De oprensede mængder svinger hen over året afhængigt af vejrforhold, men gennemsnitligt genanvendes ca. 100.000 tons sand årligt.

Symbioser er en integreret del af vores bæredygtige erhvervspark, og det tænkes ind i udvikling og udformning af både vores egen og vores kunders virksomheder

Jesper Raakjær, Port of Aalborg Udviklings- og HR chef

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Som Danmarks største indlandshavn har Port of Aalborgs udviklingsstrategi også klart fokus på udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udpeget til Aalborgs fremtidige vækstzone.

Bæredygtighed er et omdrejningspunktet for havnens aktiviteter, heraf udspringer også rollen som facilitator af Aalborg symbiosen. Port of Aalborg understøtter den grønne omstilling både globalt og lokalt. I samarbejde med en række lokale aktører, herunder Aalborg Universitet, kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder, virksomheder og erhvervsnetværk, arbejdes der målrettet på at udvikle Green Hub Denmark og på at synliggøre Aalborg på verdenskortet som Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose.

Desuden arbejdes der aktivt med FN’s 17 Verdensmål. Internt har Port of Aalborg bl.a. reduceret elforbrug og CO2-udledning med ca. 40% fra 2010 til 2018. Derudover benyttes miljøvenlige kraner, elcykler og elbiler, lysstyret LED-belysning udendørs og indendørs, energioptimering af bygninger, genanvendelse af restprodukter, etablering af solcelleanlæg og cykelsti m.m.

 

 

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Råt&Godt

Hvordan er vi med i symbiosen?

Råt&Godt er et social-økonomisk værksted med bæredygtighed forankret dybt i virksomhedens forretningsmodel. Derfor giver det mening, at Råt&Godt også er en nøglevirksomhed i Aalborgs symbiosenetværk.

I en symbiose er det håndværktøj, som udveksles imellem virksomheder. Håndværktøj bliver typisk smidt ud, hvis det ikke fungerer, fordi reparation er dyrt. Den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt gik sammen med NB Ventilation for at undersøge, om det kan lade sig gøre at forlænge levetiden ved at reparere det håndværktøj, der kasseres i produktionsvirksomheder. Her er der nemlig ikke tid til at se på, om det kunne repareres. I bedste fald kan virksomheden tage det reparerede håndværktøj tilbage til fordel for både økonomi og miljøet.

Kombinationen af godt design og fleksibel lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementerne i et andet samarbejde. En række virksomheder i Aalborg Øst gik nemlig rundt med spørgsmål om, hvad de skal gøre med deres overskydende stumper fra produktionen, der er for gode til at blive smidt ud. Derfor samledes NB Ventilation og flere andre virksomheder med Råt&Godt og en industriel designer om at udvikle en ny designlinje specielt tilpasset produktionsmulighederne hos Råt&Godt. I første omgang en serie borde og lamper. Mikkel Huse fra Huse Design tegnede produkterne specielt til at udnytte de gode materialer, der er til rådighed.  De har på een gang et industrielt og klassisk look, der ikke ligner andre produkter, som er på markedet inden for bæredygtigt design i dag.

Der er værdi i at passe på tingene, så vi tager vare på ressourcerne

Christian Helweg, stifter og ejer

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

”Råt&Godt – et værksted i udvikling” hjælper unge med udfordringer med at gå fra ledighed til beskæftigelse gennem at skabe en struktureret hverdag med positive forventninger og kollegialt fællesskab, hvor lyst, kompetencer og parathed afklares og forøges af den unge selv i konstruktivt samarbejde med værkstedets ansatte. Blandt andet producerer virksomheden speciallavede møbler og interiør af rest- og genbrugsmaterialer i samarbejde med de unge i værkstedet. Al aktivitet i virksomheden omhandler bæredygtighed, enten socialt eller miljømæssigt – ofte begge dele samtidig. I iværksættermiljøet Urban City tilbydes et socialt og kreativt arbejdsfællesskab for iværksættere samt anderledes events og lokaleudlejning.

Med mottoet: ”Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til” ønsker virksomheden at sætte fokus på bæredygtighed og holdbare løsninger, både socialt og miljømæssigt. Andre initiativer for bæredygtighed inkluderer en materialebank, hvor genbrugs-materialer kan købes af private til f.eks. bygge- og renoveringsprojekter, indsamling og genanvendelse af flamingo, samt mange tiltag indenfor bæredygtigt byggeri.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Salling Entreprenørfirma

Hvordan er vi med i symbiosen?

Virksomheden Salling Entreprenørfirma indsamler store mængder træmaterialer fra nedrivning af gamle bygninger. Normalt bliver træmaterialer brændt af eller i bedste tilfælde genanvendt, men sjældent genbrugt i deres oprindelige form. Præcis dette sker dog i Aalborg.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Salling Entreprenørfirma A/S er en moderne entreprenørvirksomhed, som tilbyder arbejdskraft indenfor kloakering, jordarbejde, anlægsgartneri, nedbrydning, byggeri m.m. Virksomheden arbejder dagligt med upcycling og cirkulær økonomi.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Simested Vognmandsforretning

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi indsamler tonsvis af landsbrugsplast om året, som vi indtil nu har kørt til Tyskland for at få regranuleret. Turen frem og tilbage er på 700 km. Økonomien er blevet dårligere de seneste år, da vi nu – udover at betale for at komme af med plastikken – også har stærkt stigende transportudgifter. Ved at indgå et samarbejde med Dansk Regranulat i Hjallerup kan vi minimere transportudgifterne (tur frem og tilbage på 74 km.) uden at gå på kompromis med den miljømæssige håndtering af landbrugsplasten.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Vi har den holdning, at vi skal drive forretningen så bæredygtigt, som det til enhver tid er økonomisk forsvarligt. Vi vil gerne være med til at drive branchen i en bæredygtig retning, og vi oprettede derfor i 2015 en erhvervsgenbrugsplads, hvor der håndteres og oparbejdes restfraktioner af stort set alle typer. Vi har også igennem flere år arbejdet med at indsamle landsbrugsplast i Nordjylland.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Sindal Biogas

Hvordan er vi med i symbiosen?

Sindal Biogas leverer overskydende varme fra vores produktion af biogas til Sindal Varmeforsyning og modtager også varme fra Varmeforsyningen, når det er relevant. Det fungerer som en energisymbiose. Der er flere samarbejder og symbioser på vej.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Vi arbejder ambitiøst med bæredygtighed. Blandt andet er vi i gang med planer om at udvide produktionen fra 200.000 til 500.000 tons biomasse om året. Der vil i samme forbindelse blive etableret produktion af græsprotein, der erstatter importeret soya fra Sydamerika, og et mindre PtX anlæg, hvor strøm fra vindmøller og solceller omdannes til brint og gas, ligesom overskudsvarme kan sendes til Varmeforsyningen. Samlet set vil C02 udledningen i Hjørring kommune blive reduceret med 16% pga. vores aktiviteter, når de planlagte ændringer er sat i kraft.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Sindal Varmeværk

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i en energisymbiose i Sindal. Først modtager vi overskudsvarme fra produktionen hos Sindal Biogas. Senere leverer vi fjernvarme tilbage til samme virksomhed.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som lokalt fjernvarmeværk arbejder vi løbende med optimering af udgifterne til fjernvarme til vores brugere, herunder etablering af leveringssikkerhed. Begge dele med respekt for miljøet, primært udledning af CO2. For eksempel er gaskedler under udfasning til fordel for en el-kedel, ligesom vi har en stor varme-akkumuleringstank, der opvarmes når energipriserne er fordelagtige. Når vi køber træflis, er det altid certificeret.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Strandby Fiskerihavn

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi samarbejder med de lokale fiske- og vodbindervirksomheder. Vi har i dag aftagerpligt for trawl, der bliver indleveret som affald på havnen. I stedet for, at de går til forbrænding eller deponi, ønsker vi at lave en udsorteringsplads, hvor kritiske mængder af de forskellige materialer fra trawlene kan samles og afsættes til eksterne aftagere.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Vi ønsker, at Strandby Fiskerihavn bliver en CO2-neutral havn. Vi har derfor for ca. 2 år siden bl.a. etableret en selvbetjent genbrugsplads på ca. 1.300 m2, hvor havnens virksomheder kan aflevere de fleste typer affald.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Strandby Net

Hvordan er vi med i symbiosen?

Sammen med to kolleger i vodbinderbranchen samarbejder vi med Strandby Fiskerihavn og to fiskere i Strandby om genanvendelse af trawl. Vi ved, hvad og hvor meget plast, metal og andet materiale, der medgår til produktion af et fisketrawl.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Vi forsøger altid at genbruge mest muligt af det gamle, kasserede trawl, når vi samler et nyt. Det er typisk floats og kæder, der kan bruges igen. Det vil sige, at vi ved produktion og reparation af et trawl forsøger at indtænke, at delene engang skal kunne genbruges. Herudover handler det om at kunne levere den kvalitet, som vores kunder efterspørger. Det vil sige, at kvalitet og især holdbarhed er en væsentlig parameter for os.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Tårs Varmeværk

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i en energisymbiose i Tårs ved først at være aftager af overskydende varme fra produktionen i Tub-Ex og senere at levere fjernvarme tilbage til samme virksomhed.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som lokalt fjernvarmeværk arbejder vi løbende med optimering af udgifterne til fjernvarme til vores brugere, herunder etablering af leveringssikkerhed. Begge dele med respekt for miljøet, primært udledning af CO2. Vi har bla. etableret et solfangeranlæg med en kapacitet på 6.100 MWH om året, svarende til 30% af værkets årsproduktion af varme. Vores gaskedel producerer el til byens elnet, ligesom vi genbruger spildvarmen fra dets kølevand, ladeluft, smøreolie og røggas. Indtjeningen fra elproduktionen er således med til at betale for vores varme.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Titan Nedbrydning

Hvordan er vi med i symbiosen?

Titan Nedbrydning A/S arbejder målrettet for at øge mængden af genbrug fra nedbrydning gennem partnerskab med arkitekter, entreprenører, myndigheder og bygherrer. Eksempler herpå er:

 • UPCYCLING ORANGERI. Det nøglefærdige orangeri på 50m2 bygges af genbrugte betonelementer, mursten, træspær og termoruder med en CO2 besparelse på ca. 13 tons. Titan Nedbrydning har oprettet et lager med genbrugsbyggematerialer, som kan anvendes i forbindelse med salg af nye cirkulære orangerier. Orangeriet i genbrugsmaterialer er bl.a. udviklet i samarbejde med boligforeningen PlusBolig.
 • Salg af byggematerialer direkte fra byggepladsen. (tømmer, termoruder, mursten, vingetegl, betonelementer, gulvbrædder, køkkener, badeværelser mm).
 • Titan Nedbrydning har åbnet et lager for cirkulære byggevarer på Nålemagervej 4 i Aalborg, hvor den klimabevidste bygherre eller arkitekt kan finde byggematerialer screenet for miljøskadelige stoffer og af god kvalitet. Læs mere, og se en oversigt over materialerne her.
 • Mulighed for bestilling af materialer fra kommende nedrivninger.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Titan Nedbrydning A/S arbejder landsdækkende med bæredygtig nedbrydning og miljøsanering med hovedsæde på Nålemagervej i Aalborg og et afdelingskontor i Ringsted. Titan Nedbrydning A/S er medlem af DI Dansk Byggeri.

Det professionelle samarbejde
Titan Nedbrydning A/S har mange års erfaring inden for alle former for nedbrydning. Den lokale projektledelse med fast tilknyttede medarbejdere varetager projekterne på Sjælland, i Jylland og på Fyn. Titan Nedbrydning A/S stiler efter at levere den højeste kvalitet mht. at rådgive om- og håndtere alle processer fra den indledende screening af projektet til bortskaffelse af affaldet.

Bæredygtig nedbrydning
Titan Nedbrydning A/S er midt i en grøn omstillingsproces, der skal forene vækst med bæredygtighed. Byggematerialer som træ, vinduer og mursten skal genbruges og ikke håndteres som affald og knuses for genanvendelse. Derfor arbejder vi i partnerskaber med bl.a. arkitekter, bygherrer og myndigheder om løsninger til gavn for beboere i lokalområdet og klimaet.

Læs mere om Titan Nedbrydning her og besøg oversigten over Titan Nedbrydnings genbrugslager her.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Toftild Alternativt hår

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i udviklingen af en forretningsmodel for genbrug af tekstilrester og salg heraf igennem vores butikker ”Toftild Alternativt Hår”. Vi har kunderne i form af frisører og individuelle kunder til alternativ hårmode i form af fx turbaner, hvorfor vi har bidraget med viden om produktspecifikke krav, om markedet og om efterspørgslen. Vi tager aktivt del i idé- og forretningsudviklingen.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Hårdonationsprojektet Love is in the Hair sikrer, at parykker til mennesker med hårtab, laves af frivilligt doneret, ægte hår. Det gør produktet meget ressourcebesparende, med et naturligt udseende.

Vi arbejder altid på at vores produkter har en lang levetid og styrker livsglæden og selvværdet hos vores kunder. Nye bæredygtighedsprojekter er i øvrigt altid under udvikling hos os!

Desuden støtter vi en række velgørende formål, primært relateret til børn og unge og/eller kræftramte.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Tove Kajgaard

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi indgår i symbiosen med Strandby Fiskerihavn sammen med en kollega i vodbinderbranchen og to vodbinder-firmaer. Vi kommer med viden om, hvordan et trawl i praksis håndteres lige fra bestilling og brug til bortskaffelse. Vi ser også en fordel i at deltage i symbiosen, fordi vi får ny viden. Snart skal vodbinderne, som laver trawlene, nemlig stå til ansvar for, hvad der sker med dem, når de bliver kasseret.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som fiskere støder vi tit på affald, der flyder rundt i havet. Vi er derfor opmærksomme på at bringe vores eget affald med tilbage til havnen, som jo også har aftagerpligt.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Tub-ex

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i en energisymbiose i Tårs i form af først at være leverandør af overskydende varme fra vores produktion til det lokale fjernvarmeværk. Senere får vi leveret fjernvarme tilbage fra samme.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som følge af vores store afhængighed af energi – og de stærkt stigende priser herpå – arbejder vi intenst med investeringer i alternative løsninger. Både af hensyn til bæredygtigheden men også med henblik på forbedring af driften på den lange bane. For eksempel har vi investeret i maskineri til recirkulering af plastmateriale som tidligere blev kasseret. Herudover indsamler vi plastemballage til genbrug hos en ekstern operatør.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Virksomheder i Aalborg Øst

Hvordan er vi med i symbiosen?

Der er en del virksomheder i Aalborg Øst, som bidrager til forskellige symbioser.

Leje frem for køb af transportudstyr

En symbiose, som involverer virksomheder i Aalborg Øst, er produkt-til-service tilbud som KS Gruppen er en del af. Her kan kunder enten vælge at købe eller leje for eksempel sækkevogne af virksomheden. Symbiosen viser, hvordan nye forretningssamarbejder med andre virksomheder inden for udlejning kan føre til optimering af ressource- og materialeforbrug.

Grønne hvidevarer

Forskellige virksomheder i Aalborg Øst, særligt boligforeninger, er derudover i samarbejde med De Grønne Hvidevarer (DGH), som i flere år har arbejdet på at indsamle og istandsætte hårde hvidevarer til gensalg hos private. I denne symbiose afprøves nye modeller for salg til virksomheder med udgangspunkt i Aalborg Øst. Målet er at gøre det let at udskifte til reparerede hvidevarer med garantiordning og eventuelt som en abonnementsservice. Livstidsforlængelsen af apparaterne giver en betydelig miljøeffekt, fordi vi derved undgår produktion af nye maskiner.

Lokal rensning af olie-vandblandinger

I denne brede gruppe af symbiotiske virksomheder findes også virksomheden Kingo Recyclings kunder. De har nemlig i en årrække sendt procesvand og spildevand med olieindhold til behandling til Sydjylland. Hvilket betød, at flere hundrede tungtlastede lastbiler hvert år kører gennem Jylland. Kingo Recycling har nu bygget en forretning op på lokal håndtering af vandet, så mindst muligt skal transporteres væk fra Nordjylland. Symbiosen er et godt eksempel på, hvordan en ressource gøres til en forretningsmulighed ved at holde den i nærområdet, og hvordan det giver mulighed for nye symbioser mellem virksomheder.

Overskudsvarme

Dagligvarebutikker i området sender deres overskudsvarme ind i fjernvarmenettet og bidrager derved til mere grøn fjernvarme.

 

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Virksomheder i Mariagerfjord Kommune

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Vrå Varmeværk

Hvordan er vi med i symbiosen?

I en energisymbiose aftager vi overskydende varme fra Vrejlev Bioenergi. Det gør det muligt at nedbringe brug af naturgas, når vi leverer fjernvarme til Poulstrup By. Dermed bliver fjernvarmen mere miljøvenlig, fordi vi samarbejder om at nå vores mål om 100% grøn energiforsyning.

Læs mere om symbiosen her.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Bæredygtighed ved at anvende grønne brændselskilder er et indsatsområde, vi altid arbejder på. Desuden arbejder vi med udbredelse af vores fjernvarme-forsyning til lokalområder, der endnu ikke er tilsluttet, f.eks. Poulstrup By.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Vrejlev Bioenergi

Hvordan er vi med i symbiosen?

Vi er med i en energisymbiose som leverandør af overskydende varme fra vores produktion af biogas til Vrå Varmeværk. I symbiosen forventer vi at spare 9.100 GJ energi om året, 0,6 tons CO2-eq om året og 603 tons Fe-eu materialer om året.

Hvordan arbejder vi generelt med bæredygtighed?

Som et af Nordjyllands største biogas-selskaber har vi en rentabel produktion af biogas fra biomasse, primært husdyrsgødning. Efter en igangværende udvidelse af produktionen, forventer vi endvidere en produktion på op imod 8 mio. kubikmeter bio-naturgas til naturgasnettet. Samtidig vil anlægget blive suppleret med pyrolyseforbrænding, der kan omsætte fibre fra den afgassede biomasse til hhv. pyrolysegas og biokul. Dette giver mulighed for at trække CO2 ud af atmosfæren og give det tilbage til jorden (CCS). Pyrolysegassen kan anvendes til tørring af fibre og som overskudsvarme.

Bliv en del af
Industriel Symbiose
Nord

Se mere her

Hvad er Industriel Symbiose?

Deling af overskydende ressourcer (rest, og/eller biprodukter), som kan omfatte materialer, energi, logistik løsninger, faciliteter og ekspertise mellem to eller flere virksomheder. Disse kan være lokaliseret tæt på eller i forskellige geografier, og kan være fra samme eller forskellige industribrancher.

En del af det nordjyske netværk

Nordjylland har stærk tradition for samarbejde og ressourceeffektivitet. På nordjysk kaldes det for sund fornuft. De lokale erhvervsnetværk sikrer sammenhængskraften, og virksomhederne spiller hinanden stærke og gode. Stærke aktører støtter virksomhedernes samarbejder om at tage vare på ressourcerne og øge deres konkurrencekraft. Infrastrukturen i området byder på gode forbindelser på land såvel som vand – jernbane til godstransport og fleksible erhvervsløsninger gennem Port of Aalborg.

Port of Aalborg er vokset støt de senere år, og som en af de største erhvervsparker i Danmark tilbyder Port of Aalborg ideelle og fleksible rammer til erhvervsmæssige og industrielle formål, hvor der er tænkt i symbioser og ressourcedeling og hvor den grønne omstilling bruges proaktivt til at skabe nye forretningsmuligheder. Virksomheder med grønne ambitioner, der vælger at flytte til Port of Aalborgs erhvervspark, vil blive en del af konceptet Gate to Green, som er designet til at assistere virksomheder på rejsen mod klima neutralitet.

Formålet er at sikre optimale rammer for nye forretningsmodeller, ressourceflows mellem virksomheder og muligheder for tilslutning til grønne infrastrukturer som f.eks. fjernkøling fra det nærliggende grundvandsreservoir. Det er et testområde for grønne løsninger i bred forstand, understøttet af det lokale erhvervsmiljø og fællesinitiativet Green Hub Denmark.
Din virksomhed kan få vejledning om etablering i den bæredygtige erhvervspark, dokumenteret bæredygtige handleplaner, beregnede miljøeffekter og konkret hjælp til samarbejderne eller til bæredygtig optimering gennem Port of Aalborg. Vil du vide mere om de forskellige muligheder i området, så kan du læse mere under afsnittet ”Join us”.

Effekter

Gennemsnitligt sparer symbioserne 264 MWh, som svarer til 8 husstandes energiforbrug årligt. Der kan gennemsnitligt per symbiose undgås udledning af 800 ton CO2, som svarer til 100 danskeres CO2 udledning.
Den virksomhed, som sender en overskudsressource til en anden virksomhed, sparer typisk affaldshåndterings-omkostninger. Den virksomhed, som modtager overskudsressourcen, kan spare omkostninger til materialeindkøb. Den typiske værdi i sådan en ressource-udvekslingssymbiose ligger mellem 30-50.000 kr. per år for en mindre virksomhed.

Derudover kan nogle virksomheder igennem modtagelse og forarbejdning af restmaterialer udvikle nye produkter og nå nye markeder og kundegrupper. Den gennemsnitlige værdi af sådan en symbiose er langt større – 1-2 mio kr. årligt.
Derudover gavner symbioserne virksomhederne i form af et forbedret image, kapacitets- og kompetenceudvikling, samt en forbedret virksomhedskultur og arbejdsindstilling i virksomheden. Sociale fordele og jobskabelse er en yderligere effekt af industrielle symbioser.

Kortlægningens rammer

Symbioserne på kortet øverst er udviklet i løbet af en årrække, enten af virksomhederne selv eller i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBEN), Erhvervsnetværk 9220, projektet Bæredygtige Synergier – et tæt samarbejde mellem Det Danske Center for Miljøvurdering på AAU, Port of Aalborg, og House of Energy, den daværende energiklynge og projektet GRØN – et samarbejde mellem fem nordjyske kommuner, lokale erhvervscentre, NBEN, Port of Aalborg, Hydrogen Valley og Aalborg Universitet.

Initiativet til at vise de grønne virksomhedssamarbejder gennem Industriel Symbiose Nord blev opstartet i Miljø++ samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Port of Aalborg, Aalborg Forsyning, Nordværk og Aalborg Kommune.

I dag formidler Green Hub Denmark historien videre, og der skabes hele tiden nye samarbejder via Port of Aalborg og andre partnere.

Der eksisterer langt flere symbioser i Nordjylland, end kortet viser. De viste symbioser har enten udvekslet materialer minimum én gang eller er under udvikling. Symbioserne vist på kortet er kortlagt og/eller skabt gennem samarbejdet Miljø++ (2016-) eller de EU-finansierede projekter  Bæredygtige Synergier (2018-2020) og GRØN (2020-2022).

Samarbejde skaber samarbejde

Der er gang i symbioserne i Nordjylland – takket være virksomhedernes beredvillige indsats og de mange andre aktører. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er drivkraften bag en stor del af de etablerede samarbejder. Deres indsats er slet ikke fyldestgørende kortlagt her. Flere andre samarbejdspartnere bidrager gennem GRØN projektet til facilitering af industrielle symbioser i hele Nordjylland.

Aalborg Forsyning, Nordværk og Port of Aalborg, som alle står for hver deres uvurderlige del af den infrastruktur, vi tager for givet – at vand, varme, råmaterialer og produkter kan fordeles, og affaldet i sidste ende bortskaffes forsvarligt – har alle en del af æren for symbioserne. Uden deres samarbejde i de forskellige projekter ville ressourcefordelingen se helt anderledes ud. Kort sagt, ingen kan gøre det alene.